کاربست نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در قصد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

     ترغیب هر چه بیشتر مردم به سرمایه‌گذاری در بورس با روش‌ها و مشوق‌های مختلف از اهداف سیاست‌گذاران بوده است. شناخت درست عوامل مؤثر بر قصد مردم برای ورود به این بازار می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری درست و تسهیل‌کننده ورود افراد باشد. در این مطالعه بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده تلاش شد تا عوامل مؤثر بر قصد رفتاری سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار شناسایی شود. در الگوی پژوهش حاضر، رفتار برنامه‌ریزی‌شده به روش پیمایشی بر مبنای داده‌های حاصل از 169 پرسشنامه از شهروندان تهرانی آزمون شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که هنجارهای ذهنی بر قصد رفتاری سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار اثری ندارد؛ امّا کنترل درک‌شده رفتاری و نگرش شناختی و عاطفی، همگی بر قصد رفتاری سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار اثر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
 2. Davis, F.D (1993). User acceptance of information technology: System characteristics, user perceptions, and behavioral impacts. International Journal of Man-Machine Studies, 38(3), 475-487.
 3. Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), PP 982-1003.
 4. Falah Shams , .M & Peasants , AS . (1387 ). Psychological factors affecting investment in the Stock Exchange. All political - economic , , 257 and 258(4) , 182-191 .
 5. Falah Shams , .M & Azizi, S (1387 ). Factors Influencing the intention to invest in real investment in the Tehran Stock Exchange . Research Growth and Sustainable Development . 28(2) , 1-20.
 6. Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading, MA.
 7. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, Mass.; Don Mills, Addison-Wesley, Ontario.
 8. Hawkins,D.l., & Mothersbaugh, D.l. (2010). Consumer behavior: Building Marketing Strategy. 11 edition, McGraw-Hill? Irwin.
 9. http://akhbarbank.com/vdcfcxdm.w6decagiiw.html
 10. Https:www.csdiran.com.
 11. Liang, T.P and Huang, J.S. (1998). An empirical study on consumer acceptance of products in electronic markets: A transaction cost model. Decision Support Systems, 24, 29-43.
 12. M. Gopi T. & Ramayah, (2007). Applicability of theory of planned behavior in predicting intention to trade online. International Journal of Emerging Markets, 2,. 348 – 360
 13. Pascual-Ezama, D., Scandroglio, B., & Gil-Gomez de Liaño, B. (2014). Can we predict individual investors' behavior in stock markets? A psychological approach. Universitas Psychologica, 13(1), 25-35.
 14. Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations. 4th Edition, the Free Press, New York.
 15. Sudarsono, M. C. S. R. (2015). Using Theory of Planned Behavior in Predicting Intention to Invest: Case of Indonesia. International Academic Research Journal of Business and Technology, 1(2), 137-141.
 16. Williamson, O.E (1975). The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. the Free Press, New York.