الگوی برند بنیادین مبتنی بر ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان در سازمان‎های چابک ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده     امروزه گزینه‎های پیش‌ روی مدیران برای حصول اطمینان از پایداری کسب‌وکارشان محدود بوده و برند یکی از ‎‎این گزینه‎ها است؛ از سویی‎ وام‌گیری مفهوم برند از علم بازاریابی به سایر عرصه‎های کسب‌وکار در حال گسترش است و سطح هوشمندی سازمان‎ها در هم‌راستاکردن رویکردهای مرتبط با برند، نقشی کلیدی در موفقیت آن‎ها ایفا می‎کند. این پژوهش با در‌نظر‌گرفتن این اقتضائات و باهدف طراحی و تبیین الگوی برند بنیادینمبتنی بر ارزش پیشنهادی برند در سازمان‎های چابک ایرانی صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد استقرایی‎ و متکی بر «نظریه‌سازی داده‌بنیاد» است. نخست ضمن مرور جامع مبانی نظری، مصاحبه‌های عمیق با پانزده نفر از مدیران ارشد سازمان‎های چابک ایرانی، انجام شد؛ سپس ماهیت برند بنیادین و فرآیند شکل‎گیری آن شناسایی و جایگاه هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده الگوی برندسازی بنیادین در سازمان‌های چابک ایرانی در قالبی مفهومی، ارائه شد. الگوی نهایی دربرگیرنده، «تدوین راهبرد و چشم‌انداز»، «ارزش‎های سازمانی و پرورش فرهنگ»، «تبیین و تدوین ارزش پیشنهادی برند (به مشتری، کارکنان و سایر ذی‌نفعان)»، «تبیین و تقویت برند (محصول، کارفرما، سازمان)» و «برند بنیادین» در فضای «چابکی سازمانی» است.

کلیدواژه‌ها


 1. Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185-206.
 2. Balmer, J.M.T., & Greyser, S.A. (2003). Revealing the corporation: Perspectives on identity, image, reputation, corporate branding and corporate-level marketing. London: Routledge.
 3. BarrowS. Mosely R. (2008). The Employer Brand,Bringing the best of Brand Management to People at Work, John Wiley & Sons, Ltd
 4. Bazargan, A. (2008). An introduction on mixed and qualitative methods (common apparoches in behavioral science), Didar Press
 5. Cespedes, F. (2015). Any Value Proposition Hinges on the Answer to One Question, Harvrad business review: https://hbr.org/2015/01/any-value-proposition-hinges-on-the-answer-to-one-question
 6. CIPD: Chartered Institute of Personnel&Development (2015). http://www.cipd.co.uk/hr-resources/factsheets/employer-brand.aspx
 7. Corporate Leadership Council, HR Engagement Research Survey. (2011). 5 http://www.executiveboard.com/exbd-resources/pdf/ human-resources/corporate-leadership-council/building-engagement-capital.pdf.
 8. Dove, R. (1999). Knowledge Management, Response Ability, and the Agile Enterprise. Journal of Knowledge Management, 3(1), 18-35.
 9. Fifield, P. (2007). Marketing Strategy Master class: Making Marketing Strategy Happen.Butterworth-Heinemann. financial performance. J Brand Manage, 18(6), 394–410.
 10. Foster C., Punjaisri K., and Cheng R., (2011). Exploring the relationship between corporate, internal and employer branding.
 11. Goldman, S. L., Nagel, R. N, & Preiss, K. (1995). Agile Competitors and Virtual Organizations: Strategy for Enriching the Customer, Van Nostrand, Reinhold, New York
 12. Hoseini, M., Rezaie, M. (2011). Assessing significant factors on brand loyalty in diary market. Business Managent Perspective, 5(38), 57-79
 13. Hoseini, S.M., Rajabzadeh Ghotri, A., Alborzi, M., & Ramezani, A. (2012). Identifying and ranking influencial factors on shaping organizational agility (case study: car manufacturers). Industrail management, 8, 15-36
 14. Kapferer J-N (2008). The new strategic brand management. 4th ed. London: Kogan
 15. Kaplan, R., Norton, P. (2004). The strategy map: guide to aligning intangible assets. Strategy & Leadership. 32(5), 10-17.
 16. Labrecque, Lauren I. (2014). Fostering Consumer–Brand Relationships in Social Media Environments:The Role of Parasocial Interaction. Journal of Interactive Marketing, 134-148
 17. Michaels, E., Handfield-Jones, H. & Axelrod, B. (2001). The War for Talent. Harvard Business School press
 18. Pandit, Naresh R. (1996). The creation of theory: A recent application of the grounded theory method. The Qualitative Report, 2(4), 1-20
 19. Porter, S.S. & Claycomb, C. (1997). The Influence of Brand Recognition on Retail Store Image. Journal of Product and Brand Management, 6 373-385.
 20. Seric, M, Gil-Saura., Ruiz-Molina, M. (2014). How can integrated marketing communications and advanced technology influence the creation of customer-based brand equity? Evidence from the hospitality industry, International Journal of Hospitality Management 39 (2014) 144–156
 21. Shahae, B., Jafarnezhad, Ahmad. (2009). An introduction on organizational agility and agile manufacturing, Mehraban nasher press.
 22. Strauss, A., Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques Newbury Park (3rd ed), CA: Sage.
 23. Tu Y.T, Wang C.M & Chang H.S. (2012). Corporate Brand Image and Customer Satisfaction on loyalty: A Empirical Study of Sturbucks Coffee in Taiwan. Journal of Social and Devel