نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بازارگرایی بر ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد سازمانی شرکت‌های شیمیایی و دارویی «بورس تهران» انجام ‌شده است. بدین منظور پرسشنامه‌ای طراحی‌ شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری به‌وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در میان نمونه‌ای شامل 245 نفر از مدیران شرکت‌های صنایع شیمیایی و دارویی توزیع شد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و به‌طور مشخص مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری است. نتایج الگوی پژوهش نشان داد که گرایش کارآفرینی به‌طور مستقیم طبق الگوی تحلیل مسیر ارائه‌شده با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار دارد؛ همچنین نتایج نشان‌ می‌دهد اگر گرایش کارآفرینی با بازارگرایی همراه باشد، تأثیر آن بر عملکرد بیشتر و پایدارتر خواهد بود؛ بنابراین، تأثیر غیرمستقیم گرایش کارآفرینی بر عملکرد سازمانی از تأثیر مستقیم آن بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


 1. Abolfazli, A., Salar, J., & Rezaeian, Ali. (2015). Relationship between Entrepreneurship Management, Market Orientation and Performance. Journal of Business Management Perspective, 21, 123-139.
 2. Aghazadeh, H., & Mehrnoosh, M. (2010). Local Scale of Market Orientation in Iran Trade Banks, Journal of Business Management Perspective, 2, 119-143.
 3. Ahmadpoor Dariani, M., & Moosavi Bazargani, S.J. (2003), Entrepreneurship, Pardis.
 4. Ahmadpoor Dariani, M., & Moosavi Bazargani, S.J. (2001), Essence of Entrepreneurship Education, Amir Kabir University Entrepreneurship Center.
 5. Ahmadpoor Dariani, M., & Moosavi Bazargani, S.J. (2001), Introduction of Entrepreneurship, Iran National Organization for Educational Testing.
 6. Baker, W.E., & Sinkula, J.M. (2015). Market Orientation and Organizational Performance: A New Product Paradox. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science¸ 201-207.
 7. Beverland, M., & Lindgreen, A. (2007). Implementing market orientation in industrial firms: a multiple case study. Industrial Marketing Management, 36(4), 430-442.
 8. Cantillion, R. (1931). Essay on the nature of commerce (H. Higgs, Trans). London: Macmillan. (Original work published 1755).
 9. Cheah, H. (1990). Schumpeterian and Austrian entrepreneurship: Unity within duality. Journal of Business Venturing, 5, 341–347.
 10. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). Entrepreneurial versus conservative firms: a comparison of strategies and performance. Journal of Management Studies, 28, 439-462.
 11. Covin, J. G., Slevin, D. P., & Heeley, M. B. (2000). Pioneers and followers: Competitive tactics, environment, and firm growth. Journal of Business Venturing, 15 (2), 175- 210.
 12. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16, 7-25.
 13. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1990). Competitive aggressiveness, environmental context, and small firm performance. Entrepreneurship Theory & Practice, 14(4), 35-50.
 14. Covin, J. G., & Slevin D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.
 15. Gonzalez-Benito, O., Gonzalez-Benito, J., & Munoz-Gallego, P.A. (2008). Role of entrepreneurship and market orientation in firms’ Success. European Journal of Marketing, 43(3/4), 500-522.
 16. Grinstein, A. (2008). the relationships between market orientation and alternative strategic orientations: A meta-analysis. European Journal of Marketing, 42(1/2), 115-134.
 17. Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: Antecedents and Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11, 17-27.
 18. Jennings, D. F., & Young, D. M. (1990). An empirical comparison between objective and subjective measures of the product innovation domain of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory & Practice, 15(1), 53-66.
 19. Kohli, A. & Jaworski, B. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.
 20. Lings, I. (2004). Internal market orientation construct and consequences. Journal of Business Research, 57(4), 405-413.
 21. Lings, I. & Greenley, G. (2005). Measuring internal market orientation. Journal of Service Research, 7(3), 290-305.
 22. M. Fox, Julie. (2005). Organizational Entrepreneurship and the Organizational Performance Linkage In University EXTENSION. Sloan.
 23. Matsuno, K., & Mentzer, J., & Özsomer. A. (2002). The Effects of Entrepreneurial Proclivity and Market Orientation on Business Performance. Journal of Marketing, 66(3), 18-32.
 24. Menon, A. & Varadarajan, P.R. (1992). A model of marketing knowledge use within firms. Journal of Marketing, Vol 56, pp. 53-71.
 25. Miller, D. (1987). Strategy making and structure: Analysis and implication for performance. Academy of Management Journal, 30(1), 7-32.
 26. Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: Harper & Row.
 27. Narver, J., & Slater, S. (1990), The effect of market orientation on business profitability, Journal of Marketing, 54(4), 20-35.
 28. Pratono, A. H., & Mahmood, R. (2014). The Moderating Effect of Environmental Turbulence in the Relationship between Entrepreneurial Management and Firm Performance, Universal Journal of Management. 2(7): 285-292.
 29. Rezvani, M., & Kolabi, A. (2012), Conceptualization of Entrepreneurial Strategies in Marketing of Small and Medium Sized Entrepreneurial Food Companies, Journal of Business Management Perspective, 10, 137-158.
 30. Schumpeter, J.A. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 31. Stevenson, H. H., Roberts, M. I., & Grousbeck, H. I. (1994). New business ventures and the entrepreneur. Homewood, IL: Irwin.
 32. Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal, 11(5), 17–27
 33. Stoner, J., Freeman, E., & gilbert, D. (1995). Management, prentice Hall.
 34. Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 6, 259-285.
 35. Zarezadeh Mehrizi, M., & MirMohammadi Sadrabadi, M. (2012), Study the Effect of Market Orientation on New Peoduct Success with respect of Mediating Role of Intellectual Capital and Organizational Learning Capability,
 36. Journal of Marketing Management, 10(27), 35-57.