تأثیر هوش هیجانی بر بازاریابی رابطه‌مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازاریابی رابطه­ مند بر اساس الگوی هوش هیجانی برادبری و گریوز در شعب بانک انصار شهرستان مشهد است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه 152 نفر از میان 250 نفر از کارمندان این بانک و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه‌مند راجر بنت است. اعتبار پرسشنامه­ ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی 90/0 و برای پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند 816/0 به دست آمده است. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و LISREL انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه مثبتی میان هوش هیجانی و بازاریابی رابطه­ مند وجود دارد. همچنین میان ابعاد هوش هیجانی یعنی خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با بازاریابی رابطه­ مند رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ یعنی هرچقدر میزان هوش هیجانی و میزان ابعاد آن بیشتر باشد گرایش فرد به سبک بازاریابی رابطه­ مند بیشتر خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional Intelligence Influence on Relationship Marketing

چکیده [English]

Nour Mohammad Yaghoubi*, Arghavan Valizadeh Ardalan**[1] Abstract                            The aim of this study is to demonstrate the relationship between Emotional Intelligence and Relationship Marketing (based on the Emotional Intelligence Model of Bradberry and Greav[2]es) in the branches of Ansar private bank located in Mashhad city. The research method is a descriptive and correlation type. The sample of research consists of 152 of 250 employees of this bank. Data collection tools included a questionnaire of emotional intelligence Bradberry and Greaves and a Rojer Bennet’s standard questionnaire of relationship marketing. The reliability of this questionnaire using Cronbach’s alpha for the Emotional intelligence questionnaire was 0.90 and for relationship marketing questionnaire was 0.816.  Data analysis was performed at two levels of inference and descriptive statistics using SPSS and LISREL software. Findings show that there are positive relationship between emotional intelligence and relationship marketing and there is positive relationship between elements of emotional intelligence and relationship marketing style. It means that however the emotional intelligence and its elements become higher; the tendency of employees to relationship marketing style is higher too. Keywords: Emotional Intelligence; Relationship Marketing.*Associatie Professor, University of Sistan an  Baluchestan.** MA student, University of Sistan an  Baluchestan (Corresponding Author).Email:ava1285@yahoo.com 

 1. منابع
 2. احمدی، فریدون.، حسن‌زاده، تورج (1390). رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد سازمانی شرکت‌های تولید و پخش مواد غذایی، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 8، 113-130.
 3. رحیم نیا، فریبرز.، کفاش پور، آذر.، پوررضا، ملیحه. (1391). جهت‌گیری راهبردی و قابلیت‌های بازاریابی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 12، 145-166.
 4. اکبری، مهرداد.، پوراعتماد، حمیدرضا. (1389). تأثیر برنامه مداخله ای-آموزشی جرأت ورزی، حل مسئله و حرمت به خود بر هوش هیجانی، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 1(13)، 52-64.
 5. Arslan, A. (2008) “Boosting total relationship marketing”, Electronic Journal of Social Sciences, 7 (25), 139-156.
 6. Bennet, R. (2005) “Competitive environment, market orientation and the use of relational approaches to the marketing of charity beneficiary services”, Journal of Services Marketing, 19(7), 453-469.
 7. Bradberry, T., and Greaves, J. (2005) “The Emotional Intelligence Quick Book”. New York: Simon & Schuster.
 8. Conway, T., and Swift, J.S. (2000) “International Relationship Marketing- The Importance of Psychic Distance”, European Journal of Marketing, 34(11/12), 391-413.
 9. Cote, S., Lopes, P.N., Salovey, P., and Miners, Ch.T.H. (2010) “Emotional Intelligence And Leadership Emergence In Small Group”. The Leadership Quarterly, 21, 496 -508
 10. Feldman-Barrett, L., and Salovey, P. (Eds.) (2002). “The wisdom in feeling: Psychological processes in emotional intelligence”. New York: Guilford Press.
 11. Flambard – Runud, S. (2005) “Relationship marketing in emerging economies, some lessons for the furure”. Journal of Vikalpa, 30(3), 49-59.
 12. Gardner, L., and stough, C. (2003) “Assessing the relationship between workplace emotional intelligence, Job satisfaction and organizational commitment”. Austvalian Journal of psychology, 55(1/5), 62-69.
 13. Goleman, D. (1995) “Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ?” New York: Bantam.
 14. Goleman, D. (2006) “Social intelligence: The new science of human relationships”, New York: Bantam.
 15. Haenlein, M., Kaplan, A. M., and Schoder, D. (2006) “Valuation the real option of abandoning unprofitable customers when calculating customer lifetime value”. Journal Of Marketing, 70, 5-20
 16. Heffernan, T., O’Neill, G., Travaglione, T., and Morrison, M. (2005) “Relationship marketing, emotional intelligence and performance”. Anzmac Conference Relationship Marketing (Consumer), 20-27
 17. Lewis, M. (2005) “Incorporating strategic consumer behavior into customer valuation”. Journal of Retailing, (69).
 18. Mayer, J., Salovey, P., and Caruso, D. (2004) “Emotional intelligence, theory, findings, and implications”, Psychological Inquiry, 15(3), 197-215.
 19. Lewis, M. (2005) “Incorporating strategic consumer behavior into customer valuation”. Journal of Retailing, (69).
 20. Oginska-Bulik, N. (2005) “Emotional intelligence in the workplace, exploring its effects on occupational stress and health outcomes in human service workers”, Int J. Occup Med Environ Health. 18(2), 167-75.
 21. Rashid, T. (2003) “Relationship marketing, case studies of personal experiences of eating out”, Biritish Food Journal, 1/ 5(10), 742 – 750
 22. Salovey, P., and Grewal, D. (2005) “The science of emotional intelligence”. Current Directions in Psychological Science, 14, 281−285.
 23. Wang, H., and Head, M. (2005) “Consumer relationship marketing on the internet: An overview and clarification of concepts”. Innovative Marketing, (1), 55-68.