ارزیابی اثربخشی تبلیغات اجتماعی مربوط به صرفه‌جویی در مصرف برق با استفاده از الگوی AIDA

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     یکی از مهم­ترین شاخصه­ های توسعه اقتصادی یک کشور نهادینه شدن فرهنگ صرفه­ جویی در تمامی موارد، به‌ویژه صرفه­ جویی در مصرف منابع طبیعی است. برق به عنوان یکی از حامل های انرژی از جمله منابع طبیعی به شمار می­رود که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمِ بسیاری بر زندگی آحاد جامعه دارد.، لذا صرفه­ جویی در مصرف آن زیمنه­ ساز رشد اقتصادی سریعتر می شود. از این رو در این پژوهش، بررسی وضعیت اثربخشی تبلیغات اجتماعی که از رسانه­ های مختلف دیداری و شنیداری  پخش می­ شود، مدنظر قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای تهرانی که در معرض تبلیغات اجتماعی مربوط به کاهش مصرف برق قرار دارند، تشکیل می­ دهند. داده های لازم با پرسشنامه 22 سؤالی از 414 نفر از خانوارهای تهرانی که به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای انتخاب شدند گردآوری شد. جهت بررسی الگوهای اندازه­ گیری از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم­ افزار لیزرل 8/8 و به منظور بررسی وضعیت فرضیه­ های پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شده است. نتایج نشان داد که هرچند تبلیغات اجتماعی صرفه­ جویی در مصرف برق منجر به جلب توجه مخاطبین نمی­ شود و در آنها علاقه و تمایل خاصی ایجاد نمی­ کند، با این وجود به آن عمل کرده و در مصرف برق صرفه ­جویی می­ کنند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه­ گیری نمود که باید دلایل صرفه­ جویی در مصرفه­ برق را در عوامل دیگر، از جمله هدفمندی یارانه­ ها که منجر به افزایش قیمت حامل­ های انرژی شده است جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of Electricity Consumption Frugality Social Advertising with AIDA Model

چکیده [English]

 Shahriyar Azizi*, Reza Ghanbarizadeh Miyandehi**[1] Abstract     One of the important factors for a country’s economic growth is the institutionalization of frugality culture in all cases, especially frugality on consumption of natural resources. Electricity as one of energy carriers is a type of natural resources that has many direct and indirect effects on the life of society member, Hence frugality on consumption of it can be lead to faster economic growth. For this reason, in this study, evaluation of the effectiveness of social advertising that is shown from different type of media has been choosed. Population for this study consists of all the Tehran' families that are affected from electricity consumption frugality social advertising. Necessary data were gathered with questionnaires with 23 questions from 414 respondents of Tehran' families which were choosed with the method of cluster sampling. For evaluating of measurement models confirmatory factor analysis in Lisrel software 8.8 and for evaluating of research hypotheses one sample t-test were used. The results showed that although electricity consumption frugality social advertising does not lead to attention of the audience and does not create any Interest or desire in them, nevertheless action to it and frugality on consumption of electricity. Therefore, it could be concluded that reasons for electricity consumption frugality should be searched in another factor such as subsidies objectively that it lead to the increasing price of energy carriers. Keywords: Advertising; Social Advertising; Effectiveness of Social Advertising; Electricity* Associate Professor, Shahid Beheshti University (Corresponding Author).E-mail: s.azizi@sbu.ac.irE-mail: s.azizi@sbu.ac.ir** Ph.D Student, Shahid Beheshti University.     

 1. حسنقلی پور، طهمورث.، انوشه، مرتضی.، موسوی، مجتبی.، و محسنی، علی (1388). مدیریت تبلیغات. تهران: انتشارات نگاه دانش نوین.
 2. حسینی، میرزاحسن.، باقری، سیدمحمد.، و حسینی، سیده زهرا (1388). بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان با استفاده از مدل AIDA و ارائه الگوریتم ساخت یک تیزر تبلیغاتی، مطالعه موردی: بانک رفاه. پژوهش‌های مدیریت، 2 (2)، 146 - 119.
 3. ربیعی، علی.، محمدیان، محمود.، و برادران جمیلی، بیتا (1390). ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهم‌ترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران. تحقیقات بازاریابی نوین، 2، 17- 40.
 4. روستا، احمد.، ونوس، داور.، و ابراهیمی، عبدالحمید (1383). مدیریت بازاریابی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
 5. فرهنگی، علی‌اکبر.، فیروزیان، محمود.، و موسویان، اکرم‌سادات (1388). بررسی اثربخشی تبلیغات شرکت ملی گاز ایران در راستای بهینه‌سازی مصرف. مدیریت بازاریابی، 4 (7)، 43 - 19.
 6. محمدیان، محمود (1385). مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات حروفیه.
 7. Ansari, M.E. & Joloudar, S.E. (2011). An Investigation of TV Advertisement Effects on Customers' Purchasing and Their Satisfaction. International Journal of Marketing Studies, 3(4), 175-181.
 8. Belch, G. & Belch, M. (2003). Advertising & Promotion. 5th Edition, Mc Graw-Hill.
 9. Birkinshaw, M. (1993). Social Marketing for Health. WHO press.
 10. Bloom, P.N., & William D.N. (1981). Problems and Challenges in Social Marketing. Journal of Marketing, 45 (Spring), 79-88.
 11. Brassing, F. & Pettitt, S. (2000). Principle of Marketing. Second edition, Prentice – Hall Inc.
 12. Byrne, M. B. (1994). Structural Equation Modeling with EQS and EQS/WINDOWS. Sage Publications.
 13. Chapman, D., Rudd, R. & Moeykenz. B.A, (1993). Social Marketing For Public Health. Health Affair, 12(2), 105 – 121.
 14. Gharibi, S., Danesh, S.Y. & Shahrodi, K. (2012). Explain the Effectiveness of Advertising Using the AIDA Model, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(2), 926-940
 15. Helmig, B. & Thaler, J. (2010). On the Effectiveness of Social Marketing – What Do We Really Know?. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 22(4), 264-287.
 16. Karlsson, L. (2007). Advertising Model & Theories - How Well Can Be Transferred From Text into Reality?. Halmstand University.
 17. Khattiyanon, T. (2011). A Study of TV Commercials' Influence on Thai Women’s Purchasing Decision of Anti-Ageing Cream Product. Master’s Project, M.A., Srinakharinwirot University, Bangkok.
 18. Kotler, P. & Armstrong, G. (2002). The Principles of Marketing. Prentice and Hall.
 19. Kotler, P., Roberto, N. & Lee, N. (2002) Social Marketing: Improving the Quality of Life. Thousand Oaks. CA: Sage Publication Inc.
 20. Lin, Y.S. & Haung, J.Y. (2006). Internet Blogs as a Tourism Marketing Medium: A Case Study. Journal of Business Research, 59, 1201-1205.
 21. Ranjbarian, B., Shaemi, A. & Ebrahimian Jolodar, S. Y. (2011). Assessing the Effectiveness of Electric Conservation Advertisements in Isfahan Channel Television. International Business Research, 4(3), 194-200.
 22. Rosbergen, E. (1998). Assessing Visual Attention to Print Advertising Through Statistical Analysis of Eye-Movement Data. Ridderkerk, the Netherlands: Offsetdrukkerij Ridderprint B.V.
 23. Schaefer, A., Parker, R. S. & Haytko, D. (2011). Chinese and U.S. Consumers’ Perceptions of the Effectiveness of Celebrity Athlete Endorsers. Journal of Management Research, 1-9.
 24. Smeltzer, J. L. & Neiger, B.L. (2005). Planning, Implementing and Evaluating Health Promotion Programs. 4th ed. USA: Pearson Benjamin Cummings.
 25. Tellis, G. J. (2004). Effective Advertising: Understanding When, How, and Why Advertising Works. Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
 26. Weinriech, N.K. (1995). What is Social Marketing? Available from: URL: www. Social_marketing.com.
 27. Yeshin, T. (2006). Advertising. Thomson Learning, London.
 28. Zyman, S. (2002). The End of Advertising As We Know It. John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.