ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی بازارگرایی بر ارتباط بین مدیریت کارآفرینانه و عملکرد سازمانی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه‌ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، در میان نمونه‌ای متشکل از 292 نفر از مدیران شرکت‌های صنایع شیمیایی توزیع شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. نتایج حاصل از الگوی این پژوهش نشان داد که مدیریت کارآفرینانه به طور مستقیم، با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد اگر مدیریت کارآفرینانه با بازارگرایی همراه باشد تأثیر آن بر عملکرد بیشتر و پایدارتر خواهد بود؛ بنابراین تأثیر غیرمستقیم مدیریت کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی از تأثیر مستقیم آن بیشتر است. همچنین شرکت‌هایی با درجه کارآفرینی و بازارگرایی بالا از سبک مدیریت کارآفرینانه استفاده می‌نمایند درحالی‌که شرکت‌هایی که درجه کارآفرینی و بازارگرایی پایینی دارند از سبک مدیریت اداری و محافظه‌کارانه استفاده می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Entrepreneurial Management, Market Orientation, and Performance

چکیده [English]

Sayyed Abolfazl Abolfazli*, Jamshid Salar**, Ali Rezaeian***[1]  Abstract      The present study has been investigated with the aim of analyzing the role of mediator in market orientation in relation to entrepreneurial management and organization performance for this purpose a questionnaire designed to measure these variables and after the assurance of validity and reliability of the measurement tool by exploratory confirmatory factor analysis, this questionnaire spread among a sample of 292 of company managers of chemical industries. This present study is in description correlational form. The results of the study show that entrepreneurial management directly has a positive and significant relation with market orientation.The results of the study also show that if the entrepreneurial management were accompanied by market orientation, its effect on performance would be more sustainable. So the indirect impact of entrepreneurial management on organization performance is more than its direct impact. The results show that firms with high market orientation and entrepreneurship use entrepreneurial management style. While those with low degree of entrepreneurship and market orientation, use administrative style of management. Keywords: Organization Performance; Entrepreneurial Management; Market Orientation. * Assistant Professor, Urmia University (Corresponding Author).E-Mail: s.a.abolfazli@gmail.com** Assistant Professor, Payame Noor University.*** Professor, Shahid Beheshti University.

 1. آقازاده، هاشم.، مهرنوش، مینا. (1389). مقیاس بومی بازارگرایی بانک‌های تجاری ایران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 2، 143- 119.
 2. احمدپور داریانی، محمود. (1380). ضرورت توسعه آموزش کارآفرینی، تهران مرکز کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر.
 3. احمدپور داریانی، موسوی بازرگانی، سید جلال‌. (1380). مقدمه‌ای به کارآفرینی، سازمان سنجش آموزش کشور.
 4. احمدپور داریانی، محمود. (1382). کارآفرینی، تهران، انتشارات پردیس.
 5. رضوانی، مهران، کلابی، امیرمحمد. (1391). مفهوم‌پردازی راهبردهای کارآفرینانه در بازاریابی بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین صنایع غذایی، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 10، 158-137.
 6. Cheah, H. (1990). Schumpeterian and Austrian entrepreneurship: Unity within duality. Journal of Business Venturing, 5, 341–347.
 7. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). Entrepreneurial versus conservative firms: a comparison of strategies and performance. Journal of Management Studies, 28, 439-462.
 8. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16, 7-25.
 9. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1990). Competitive aggressiveness, environmental context, and small firm performance. Entrepreneurship Theory & Practice, 14(4):35-50.
 10. Covin, J. G., Slevin, D. P., & Heeley, M. B. (2000). Pioneers and followers: Competitive tactics, environment, and firm growth. Journal of Business Venturing, 15 (2), 175- 210.
 11. Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: Antecedents and Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11, 17-27.
 12. Jennings, D. F., & Young, D. M. (1990). An empirical comparison between objective and subjective measures of the product innovation domain of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory & Practice, 15(1), 53-66.
 13. Ken Matsuno, John T. Mentzer, & Özsomer. A. (2002). The Effects of Entrepreneurial. Proclivity and Market Orientation on Business Performance: Journal of Marketing, Vol. 66, No. 3, pp. 18-32.
 14. Pratono, A. H., & Mahmood, R. (2014). The Moderating Effect of Environmental Turbulence in the Relationship between Entrepreneurial Management and Firm Performance, Universal Journal of Management 2(7): 285-292.
 15. Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial Management.
 16. Stevenson, H. H., Roberts, M. I., & Grousbeck, H. I. (1994). New business ventures and the entrepreneur. Homewood, IL: Irwin.
 17. Stoner, J., & Freeman, E., & gilbert, D. (1995). Management, prentice Hall.
 18. Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 6, 259-285.