تأثیر طراحی بسته‌بندی بر انتخاب مصرف‌کنندگان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

بسیاری از محصولاتی که به بازار عرضه می‌شوند، باید دارای بسته‌بندی باشند. برخی از اندیشمندان بازاریابی، بسته‌بندی را بعد از محصول، قیمت، مکان و ترویج فروش، پنجمین رکن آمیخته بازاریابی (P) می‌دانند. بسته‌بندی به معنای طراحی و تولید یک ظرف یا پوشش برای محصول می‌باشد. بسته‌بندی در حقیقت باید محصول را شرح دهد و با ظاهر خود، خریدار را نسبت به قابل‌اعتماد بودن محصول متقاعد کند. به دلیل اهمیت این موضوع، در این پژوهش پژوهشگر به بررسی تأثیر طراحی بسته‌بندی بر انتخاب مصرف‌کنندگان در صنعت بسته‌بندی دستمال کاغذی پرداخته است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و فرم مشاهده از 400 نفر از افراد نمونه آماری در سطح استان مازندران جمع‌آوری شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار آماری Spss استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت متغیرهای رنگ، شکل و تصاویر موجود بر روی بسته دستمال- کاغذی بر انتخاب مصرف‌کنندگان است. همچنین با توجه به مقدار عددی آماره کای دو مشخص گردید که مؤلفه‌های مربوط به جنسیت و سن پاسخگویان بر انتخاب رنگ بسته‌بندی مورد نظرشان مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Package Design on The Select Consumers

چکیده [English]

 Davood Feiz*, Azim.Zarei**, Fatemeh Ashrafi***[1] Abstract     Most Products offered in the markets must be packaged. Some marketing managers believe that the packaging is the fifth-P next to the 4 traditional Ps of Product, Price, Promotion& physical Distribution.  They often think of the packaging as an important element of the product strategies. Packaging consists of activities including the design and manufacture of a product container or cover. Packaging must actually describe the product and its appearance should convince the buyer that it is reliable. Hence, the present study the impact of the packaging design on the select consumers in the tissue industry. Using a questionnaire and observation form, the opinions of 400 respondents were collected in the Mazandaran province. In order to analyze the data,SPSS statistical software was used. The results of research suggest the positive impact of color,  shape, and image elements on the tissue package on Select consumers.  Also, the value of the chi-square statistic shows that the gender and age of the respondents have impacts on their color of the package selection.  Therefore, it is suggested that designers of the tissue packages design its products according to the results found in this study. Keywords: Packaging; Attractive Design; Color; Form and Shape* Assosiate Professor, Semnan University.** Assistant Professor, Semnan University.*** Master, Semnan University (Corresponding Author).E-mail: Fashrafi1388@gmail.com

 1. آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
 2. بلوریان تهرانی، محمد (1378). بازاریابی و مدیریت بازار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 3. روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ و ابراهیمی، عبدالحمید (1380). مدیریت بازاریابی، تهران: سمت.
 4. لینکس ویلر، ریچارد (1380). بسته‌بندی رقیب یا فرزندخوانده تبلیغات، مجله صنعت چاپ، شماره 223.
 5. فیض، داود و سلحشور، اکبر (1378). نقش بسته‌بندی در بازاریابی، دانشگاه سمنان.
 6. فی ور، جین پال (1387). رنگ در بسته‌بندی 4(ترجمه شبنم فرایی). مجله چاپ و بسته‌بندی، دوره 23، شماره 23، 13.
 7. عاشوری، مهری (1385). بررسی تأثیر روانشناسی رنگ در بسته‌بندی مواد شوینده و نقش آن در جذب مشتری و خرید محصول (مطالعه موردی شامپو). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه سمنان، چاپ‌نشده.
 8. کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری (1385). اصول بازاریابی (ترجمه بهمن فروزند). آموخته.
 9. لوشر، ماکس (1385). روانشناسی رنگ‌ها (ترجمه ویدا ابی زاده). تهران: انتشارات درسا.
 10. محب علی، داود و فرهنگی، علی‌اکبر. (1377). مدیریت بازار، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 11. مسلمی‌زاده، اعظم (1377). نقش طراحی در بسته‌بندی به منظور بالا بردن رشد صادرات کشور (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ‌نشده.
 12. مؤمنی، منصور (1387). تحلیل‌های آماری با استفاده از Spss، تهران: انتشارات کتاب نو.
 13. میر نظامی ضیابری، سید حسین (1375). اصول بسته‌بندی مواد غذایی، تهران: نشر مرسا.
 14. Blecker, J.N. (2006). Industrial Packaging Developments for the Global Meat Market.Journal of Meat Sience, 143-148.
 15. Brown, R.L (1958). Product attributes and Perceived quality: foods, Perceived Quality, Lexington Books: 65-79.
 16. Deliya and Mr.Bhavesh J.Parmar, (2012). Roleof Packaging on Consumer Buying Behavior-Patan District,Global. Jornal of management and Business.
 17. Gardner B.B (1997). The Package as a Communication, in marketing for Tomorrow-Today, American marketing Association, Chicago.
 18. J. Ward, Peter.B & John Clarkson. P (2010). Designing Packaging to Support the Safe Use of Medicines at Home. Journal of Applied Ergonomics, (41), 682-694.
 19. Kerry, J.P, Ogrady, M.N & Hogan, S.A. (2006). Past, Current and Potential Utilisation of Active and Intelligent Packaging Systems for Meat and Muacle-Based Products. Department of Food and Nutritional Siences, University College Cork, P.P 113-130.
 20. Kotler, Philip (2005). Marketing Management.11thEd,India,Prentice-Hall,Inc.
 21. Kykkidou, S., Giatrakou, V, Papavergou, A, Kontominas, M. G & Savvaidis, I.N (2009). Effect of Thyme Essential Oil and Packaging Treatments on Fresh Mediterranean Swordfish Fillets During Storage at 40C. Journal of Food Chemistry, (115), 169-175.
 22. Lee, Kenu Taik (2010). Quality and Safety Aspects of Meat Products as Affected by Various Physical Manipulation of Packaging Materials”.Journal of Meat Sience Review, (86), 138-150.
 23. Lozano-Olvera, Gabriela, Ojeda-Benitez,Sara,Roman,Juan, Bravo-Zanoguera, Miguel & Antonio Rodriguez-Diaz (2008). Identification of Waste Packaging Profiles Using Fuzzy Logic. Journal of Resources, Conservation&Recycling, (52), 1022-1030.
 24. Mahajan, P.V, Oliveira, F.A.R, Montanez, J.A & Frias,J. (2007).”Development of User-Friendly Software For Design of Modified Atmosphere Packaging For Fresh and Fresh-Cut Produce, Journal of Innovative Food Sience &Emerging Technologies, (8), 84-92.
 25. Restuccia, Donatella,Gianfranco,U,Ortensia,I,Ciriho,Giuseppe and Giuliana Vinci(2010).”New-Eu Regulation as Pects and Global Market of Active and Intelligent Packaging for Food Industry Applications. Journal of Food Control, (21), 1425-1435.
 26. Rettie, Ruth.Brewer, Carol. (2000). The Verbal And Visual Components of Package Design. Journal of Product and Brand Management, (9), 56-59.
 27. Rundh, Bo (2005). The Multi-Faceted Dimension of Packaging(Marketing Logistic or Marketing Tools). British Food Journal (107), 67o-681.
 28. Seydim, A.C, Acton, J.C, Hall, M.A&Dawson, P.L (2006). Effects of Packaging Atmosphere on Shelf-Life Quality of Ground Ostrich Meat. Journal of Meat Sience, (73), 503-505.
 29. Speece, Mark. (2004). Packaging And Purchase Decision”,British Food Journal, 106(8), 607-628.