تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تأثیر آن بر عملکرد پروژه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

معمولاً مشکلات اجرای راهبرد، ناشی از ضعف نظام­ های کنترلی است. برای این منظور نظام کنترلی با عنوان کنترل راهبردی پیشنهاد شده است. طبق مکتب تئوری اقتضایی و تناسب راهبردی، کنترل راهبردی در صورتی که همسو با عناصر سازمان و در اینجا مدیریت پروژه شود، عملکرد بالاتری رقم خواهد زد.­ این مقاله سعی دارد با بهره­ گیری از الگوی نقاط مرجع راهبردی، الگوی همسویی مطلوب بین عناصر مدیریت پروژه نظیر راهبرد، ساختار و فرهنگ با کنترل راهبردی را ارائه کرده و تأثیر آن بر عملکرد را بررسی کند. جامعه آماری پژوهش شامل 32 پروژه احداث واحدهای فرآیندی پتروشیمی است. برای گردآوری داده از پرسشنامه­ استفاده شده است. یافته­ های پژوهش حکایت از آن دارد که همسویی کنترل راهبردی، راهبرد، ساختار، فرهنگ پروژه در حد زیادی بر افزایش عملکرد پروژه تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Alignment of Strategic Control and Project Management Elements and its impact on Project Performance

چکیده [English]

Hani Arbabi*, Hassan Danaee-fard**, Mohammad Hossein Sobhiyah***, Sayyed Mohammad Aarabi****[1]   Abstract      Frequently, strategy implementation problems in projects have stemmed from failure of control systems. For replying this need, the control system named strategic control has been emerged. On the other hand Contingency Theory and Strategic Fit theory suggests aligning project strategic control with Project Management Elements such as Strategy, Culture, and Structure can lead to positive project performance results. The purpose of this model is providing an alignment model of strategic control and project monument elements using Strategic Reference Point Theory. We test our model using data obtained via questionnaire from 32 Petrochemical Process Plant projects. The finding supports that alignment between strategic control and project management leads to positive project performance results. Keywords: Project Performance; Strategic Control; Project Strategy; Project Structure; Project Team Culture; Strategic Alignment.* Ph.D. Candidate, Tarbiat Modares University.** Full Professor, Tarbiat Modares University (Corresponding Author).E-mail: hdanaee@modaresac.ir*** Assistant Professor, Tarbiat Modares University.**** Professor, Tarbiat Modares University.

 1. اعرابی، سیدمحمد و یاوری‌گهر، فاطمه (1387). هماهنگی استراتژی‌های سرپرستی و ساختار به منظور بهبود عملکرد سازمان. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت راهبردی، تهران.
 2. بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن (1381). تدوین، اجرا و آثار راهبرد منابع انسانی. علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 3. حکاک، محمد (1387). طراحی مدل کنترل استراتژیک برای واحدهای صنعتی صادر کننده کالا در ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
 4. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ و آذر، عادل (1383). روش‌شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفّار.
 5. دفت، ریچارد ال (1388). تئوری و طراحی سازمان. علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 6. دیوید، فرد آر (1383). مدیریت استراتژیک. علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 7. رابینز، استیفن (1388). تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی). سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: انشارات صفار (اشراقی).
 8. لورنژ، پیتر؛ مورتن، مایکل اسکات؛ و گوشل، سومانترا (1385). کنترل استراتژیک. سید محمد اعرابی و محمد حکاک، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 9. مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (1384). بررسی عملکرد پروژه‌های پتروشیمی در حوزه زمان و هزینه، تهران: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی.
 10. هانگر، جی دیوید و ویلن، توماس ال (1384). مدیریت استراتژیک. علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ پنجم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 11. Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (1999). Diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework. Addison-Wesley, Reading, Mass.
 12. Cooke-Davies, T. (2004). The Wiley Guide to Managing Projects. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
 13. Delery, j., & Doty, D. H. (1996). Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Test of Universalistic, Contingency and Configurational Performance Predictors. Academy of Management Journal, 39(4), 802-835.
 14. Doty, D. H., Glick, W. H., & Huber, G. P. (1993). Fit, Equifinality and Organizational Effectiveness: A Test of Two Configurational Theories. Academy of Management Journal, 36(6).
 15. Govindarajan, V., & Gupta, A. (1985). Linking Control Systems to Business Unit Strategy: Impact on Performance. Accounting, Organizations and Society, 10, 51-66.
 16. Henderson, J. C., & Venkatraman, H. (1999). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. IBM Systems Journal, 38(2/3), 472.
 17. Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2001). Strategic Management: An Integrated Approach, Houghton Mifflin Company.
 18. McKee, D. O., Varadarajan, P. R., & Pride, W. M. (1989). Strategic Adaptability and Firm Performance: A Market-Contingent Perspective. Journal of Marketing, 53(3), 21-35.
 19. Meredith, J. R., & Mantel, S. (2003). Project Management: A Managerial Approach (Vol. 5). John Wiley & Sons, Inc.
 20. Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman, H. J., Jr. (1978). Organizational Strategy, Structure, and Process. The Academy of Management Review, 3(3), 546-562.
 21. Miller, D., & Friesen, P. H. (1982). Innovation in conservative and entrepreneurial firms. Strategic Management Journal, 1-27.
 22. Muralidharan, R. (1997). Strategic control for fast-moving markets: Updating the strategy and monitoring performance. Long Range Planning, 30(1), 64.
 23. Patanakul, P., Shenhar, A. J., & Milosevic, D. Z. (2012). How project strategy is used in project management: Cases of new product development and software development projects. Journal of Engineering and Technology Management, 29(3), 391-414.
 24. Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2011). Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control (12th edition). Chicago: IL: R. D. Irwin, Inc.
 25. Poli, M. (2006). Project strategy: the patch to achieving competitive advantage/value. Hoboken, New Jersey.
 26. Porter, M. E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. USA: Simon & Schuster Inc.
 27. Preble, J. F. (1992). Towards a Comprehensive System of Strategic Control. Journal of Management Studies, 29(4), 391-409.
 28. Roush, C. H. & Ball, B. C. 1980. Controlling the implementation of strategy. Managerial Planning, 29(3), 3-12.
 29. Sauser, B. J., Reilly, R. R., & Shenhar, A. J. (2009). Why projects fail? How contingency theory can provide new insights - A comparative analysis of NASA's Mars Climate Orbiter loss. International Journal of Project Management, 27(7), 665-679.
 30. Saxby, C. L., Parker, K. R., Nitse, P. S., & Dishman, P. L. (2002). Environmental scanning and organizational culture. Marketing Intelligence & Planning, 20(1), 28-34.
 31. Schreyögg, G., & Steinmann, H. (1987). Strategic Control: A New Perspective. The Academy of Management Review, 12(1), 91-103.
 32. Shenhar, A. J., Milosevic, D., Dvir, D., & Thamhain, H. (2007). Linking project management to business strategy. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, Inc.
 33. Simons, R. (1987). Accounting control systems and business strategy: an empirical analysis. Accounting, Organizations and Society, 12(4), 357-374.
 34. Srivannaboon, S., & Milosevic, D. Z. (2006). A two-way influence between business strategy and project management. International Journal of Project Management, 24, 493–505.
 35. Toor, S.-u.-R., & Ogunlana, S. O. (2010). Beyond the ‘iron triangle’: Stakeholder perception of key performance indicators (KPIs) for large-scale public sector development projects. International Journal of Project Management, 28(3), 228-236.
 36. Venkatraman, N. (1989). The Concept of Fit in Strategy Research: Toward Verbal and Statistical Correspondence. The Academy of Management Review, 14(3), 423-444.
 37. Venkatraman, N., & Camilus, J. C. (1984). Exploring the concept of fit in strategic management. Academy of Management Review, 9(3), 513-525.
 38. Vergopia, C. (2008). Project review maturity and project performance: an empirical case study. The University of Central Florida
 39. Waterman, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is not organization. Business horizons.
 40. Zajac, E. J., Kraatz, M. S., & Bresser, R. K. F. (2000). Modeling the dynamics of strategic fit: a normative approach to strategic change. Strategic Management Journal, 21(4), 429-453.