اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ مورد مطالعه: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه یزد

چکیده

     ارتقاء عمکرد سازمان‌ها به عنوان اصلی­ ترین چالش در بسیاری از سازمان‌ها مطرح است که مستلزم اختصاص منابع سرمایه‌ای فراوان است. در این میان باید با برنامه‌ریزی درست منابع محدود سرمایه‌ای به نحوی تخصیص داده شود که بهترین اثرگذاری را بر عملکرد سازمان‌ها داشته باشد. یکی از روش‌هایی که می‌تواند این مهم را محقق سازد استفاده از دارایی‌های نامشهود علی‌الخصوص سرمایه‌های فکری است. در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه فکری و عناصر آن بر عملکرد سازمانی پرداخته شود. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان، شاخص‌ها و ابعاد سرمایه فکری و عملکرد در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شناسایی و یک الگوی پیشنهادی ارائه شد و در نهایت روابط موجود در این الگو مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. این پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در نظر گرفته شده و به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از الگوی یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه معنی داری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی وجود دارد. Abstract     Development and improvement of Performance is considered as a major challenge in many organizations. In this context, capital limited sources allocation have the best impact on the performance of many organizations. Therefore, organizations can use intangible assets (Intellectual Capital) for acquiring competitive advantage. So, the purpose of this research is examining the Effect of intellectual capital and its elements on organizational performance in Iran Central Iron Ore Company. According to the research literature and expert opinions the dimensions and indexes of Intellectual Capital and organizational Performance are identified, and then the relationship among these factors are evaluated. This study is a descriptive and applied survey. The statistical population of this study is managers and personnel of Iran Central Iron Ore Company. In this study, structural Equation Modeling is used for data analysis. The results of this paper show that there is a significant relationship between Intellectual Capital and organizational Performance. Keywords: Intellectual Capital; Human Capital; Structural Capital; Relational Capital; Performance

کلیدواژه‌ها


 1. عباسی، ابراهیم و صدقی، امان گلدی (1389). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 60 ، صص63-62.
 2. مدهوشی، مهرداد و اصغرنژاد امیری، مهدی (1388). سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها، بررسی های حسابداری و حسابرسی. شماره 57، 101-116.
 3. میرکمالی، محمد و ظهور پرونده، وجیهه (1387). مدیریت سرمایه فکری ضرورتی برای سازمان های عصر دانایی محور، پیام مدیریت، شماره 28، صص 105-81.
 4. نوروزیان، میثم. (1384). کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی"، تدبیر، شماره 156.
 5. Amalia, M & Nugroho, Y. (2010). An innovation perspective of knowledge management in a multinational subsidiary, Journal of Knowledge Management, 15(1), 71-87.
 6. Bontis, N., Crossan, M. & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of Management Studies, 39(4), 437-466.
 7. Brooking, A. (1996). Intellectual Capital, International Thompson Business Press, London.
 8. Chang, W. & Hsieh, J. (2011). The dynamics of intellectual capital in organizational development, African Journal of Business Management, 5(6), 2345-235.
 9. Edvinsson, L. & Malone, M. (1997).Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding its Hidden Brain-Power, HarperCollins, New York.
 10. Jantunen, A. (2005). Knowledge-processing capabilities and innovative performance: anempirical study, European Journal of Innovation Management, 8(3), 336-49.
 11. Long, J.C. (2000). Managerial concerns in knowledge management”, Journal of knowledge management, 5(1), 43-57.
 12. Marr, B. (2008). Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capital, Published by the Society of Management Accountants of Canada, the American Institute of Certified Public Accountants and the Chartered Institute of Management Accountants.
 13. Pew Tan, H. H. (2007). Intellectual Capital and financial returns ofcompanies.Journal of Intellectual Capital, 8(1).76-95, 2007.
 14. Ramezan, M. (2011). Examining the impact of knowledge management practices on knowledge-based results", Journal of Knowledge-based Innovation in China, 3(2), 20-32.
 15. Rodov, I. & Leliaert, P. (2002). financial method of intangible assets measurement", Journal of Intellectual Capital, 3(5), 323-336.
 16. Serenko, A. (2009). A causal model of human capital antecedents and consequents in the financial services industry", journal of intellectual capital, 70(7), 53-60.
 17. Sharbati, A, &Jawad, S. (2010), Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan", journal ofmanagement discount, 48(7), 105-131.
 18. Walczak, S. (2005). Organizational knowledge management structure".The Learning Organization, 12(4), 330-339.
 19. Zeghal, A.M. (2010). Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance", Journal of Intellectual Capital, 11(1), 39 – 60.
 • تاریخ دریافت: 08 مهر 1394
 • تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399