بررسی تأثیر ابعاد محتوایی سازمان بر هوشمندی رقابتی مطالعه ای در صنایع کاشی استان یزد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

     امروزه هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت راهبردی و یکی از سریع­ترین زمینه­ های رشد کسب‌و‌کار به شمار می­رود که می­تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد نماید. به همین دلیل در طی سال­ های اخیر هوشمندی رقابتی به یکی از موضوعات مطرح در حوزه مدیریت تبدیل شده است. از این‌رو این پژوهش نیز به بررسی تأثیر هر یک از ابعاد محتوایی سازمان (اندازه، راهبرد، محیط، فرهنگ و فناوری) بر هوشمندی رقابتی پرداخته است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش مدیران 31 شرکت کاشی استان یزد هستند که از این میان 72 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع­ آوری داده­ ها نیز از چهار پرسشنامه مجزا استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی روایی ابزار اندازه­گیری از روایی محتوا و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است. نوع این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث شیوه جمع­آوری داده­ها پیمایشی و از حیث روش توصیفی همبستگی می­باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که جامعه ­ی مورد بررسی از سطح مطلوبی از هوشمندی رقابتی برخوردار نیست و از سوی دیگر هر یک از ابعاد محتوایی سازمان می‌توانند به گونه­ای بر میزان به­کارگیری هوشمندی رقابتی در شرکت­ های کاشی استان یزد تأثیرگذار باشند. Abstract    Nowadays, competitive intelligence has been a strategic management tool and one of the fastest growing areas of business that can create the competitive advantage for organizations. For this reason competitive intelligence has become one of the most important subjects in the domain of management during recent years. Therefore, this research has focused on the influence of the contextual dimensions of the organization (size, strategy, environment, culture and technology) on competitive intelligence. The society of this study is managers of tile manufacturing companies in Yazd province and72 managers were randomly selected among them. For collecting data four questionnaires was separately used. This study is an applied one and in terms of data gathering is a survey and in terms of methodology is descriptive correlation. The results of this study indicated that competitive intelligence in this society does not have favorable condition; On the other hand each of the contextual dimensions of the organization has a considerable effect on the employing of competitive intelligence. Keywords: Competitive Intelligence; Contextual Dimensions of Organization; Organizational Culture; Environmental Uncertainty; Technological Capabilities; Strategy

کلیدواژه‌ها


 1. روشنی‌مقدم، محمدرضا (1384). طراحی الگویی برای اندازه‌گیری هوشمندی رقابتی و پیاده‌سازی آن در یک سازمان به شکل نمونه. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی). سازمان مدیریت صنعتی، تهران.
 2. مومنی، افروز؛ فتحیان، محمد و اخوان، پیمان (1389). شناسایی فاکتورهای تأثیرگذار بر هوشمندی رقابتی. اولین همایش ملی هوش سازمانی/ کسب‌وکار، 12- 1.
 3. واکر، اورویل سی.؛ بوید، هارپر دابلیو.؛ مالینز، جان و لرش، ژان کلود (1386). استراتژی بازاریابی. (ترجمه سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 4. Agnihotri, R. S. (2009). Salesperson Competitive Intelligence Use:A Social Identity Perspective.(Unpublished doctoral dissertation). University Graduate School of Management, Kent State.
 5. Amann, w. (2003). The impact of internationalization on organizational culture a comparative study of international US and German companies. Unpublished doctoral dissertation).The University of St.Gallen.
 6. Barney, J. (1986). Organizational Culture: Can It Be a Source of Competitive Advantage? Academy of Management Review, 11 (3), 656-665.
 7. Brouard, F. (2006). Development of an Expert System on Environmental Scanning Practices in SMEs: Tools as a Research Program. Journal of Competitive Intelligence and Management, 3 (4), 37-58.
 8. Calof, J. (2001). Competitive Intelligence and the Small Firm : Requirements and Barriers. International Council of Small Business (ICSB) Conference. Taipei, Taiwan: http://www.sbaer.eca.edu / Research /2001/ICSB/A-6-2.htm >.
 9. Calof, J. (2008). Selling Competitive Intelligence. Competitive Intelligence Magazine, 11 (1), 39-42.
 10. Daft, R. (2001). Organizational Theory and Design (7 ed.). Cincinnati, OH: South Western Publishing.
 11. . Daft, R., Sormunen, J., & Parks, D. (1988). Chief Executive Scanning, Environmental Characteristics, and Company Performance: A Evaluative Study. Strategic Management Journal, 9, 123-39.
 12. Davies, H., Mannion, R., Jacobs, R., & Powell, A. (2007). Exploring the Relationship Between Senior Management Team Culture and Hospital Performance. Medical Care Research and Review, 64, 46–65.
 13. DeSarbo, W., Di Benedetto, C., Song, M., & Sinha, I. (2005). Revisiting the Miles and Snow Strategic Framework: Uncovering Interrelationships Between Strategic Types, Capabilities Environmental Uncertainty, and Firm Performance. Strategic Management Journal, 26 (1), 47-74.
 14. Dess, G., & Beard, D. (1984). Dimensions of Organizational Environments. Administrative Science Quarterly, 29, 313–327.
 15. Dishman, P., & Calof, J. L. (2008). Competitive Intelligence:A Multiphasic Precedent to Marketing Strategy. European Journal of Marketing, 42 (7/8), 766-785.
 16. Fleisher, C. (2001). An Introduction to the Management and Practices of Competitive Intelligence (CI). (C. Fleisher, & D. Blenkhorn, Eds.) Managing Frontiers in Competitive Intelligence , 3-18.
 17. Gils, A., Voordeckers, W., & Heuvel, J. (2004). Uncertainty and Strategic Behavior in Belgian Family Firms. European Management Journal, 22 (5), 588–595.
 18. Jones, G. (1983). Transaction Costs, Property Rights, and Organizational Culture: An Exchange Perspective. Adm. Sci. Quart, 28, 454–467.
 19. Juhari, A., & Stephens, D. (2006). Tracing the Origins of Competitive Intelligence throughout History. Journal of Competitive Intelligence and Management, 3 (4), 61-82.
 20. Kahaner, L. (1996). Competitive Intelligence: How to Gather, Analyze, and Use Information to Move your Business to the Top. (1, Ed.) New York: Simom & Schuster.
 21. Lall, S. (2001). Competitiveness, Technology and Skills. Cheltenham: Edward Elgar.
 22. Miller, D. (1988). Relating Porter’s Business Strategies to Environment and Structure: Analysis and Performance Implications. Acad Manage Journal, 31, 280– 308.
 23. Milliken, F. (1987). Three Types of Perceived Uncertainty About the Environment: State, Effect and Response Uncertainty. Academy of Management Review, 12, 133–143.
 24. Moorman, C. (1995). Organizational Market Information Rocesses: Cultural Antecedents and New Product Outcomes. Journal of Marketing Research, 32 (3), 318–335.
 25. Moorman, C., & Slotegraaf, R. (1999). The Contingency Value of Complementary Capabilities in Product Development. Journal of Marketing Research, 36, 239-257.
 26. Padilla-Perez, ,. R. (2006). Foreign Direct Investment and the Creation of Regional Technological Capabilities: the Case of the Electronics Industry in Mexico(Unpublished doctoral dissertation).UK: SPRU,University of Sussex.
 27. Pirttimäki, V. (2007). Comparative Study and Analysis of the Intelligence Activities of Large Finnish Companies. Journal of Competitive Intelligence and Management, 4 (1), 147-170.
 28. Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques of Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press.
 29. Qiu, T. (2008). Scanning for Competitive Intelligence: A Managerial Perspective. European Journal of Marketing, 42 (7/8), 814-835.
 30. Saayman, A., Pienaar, J., de Pelsmacker, P., & Viviers, W. (2008). Competitive Intelligence:Construct Exploration, Validation and Equivalence. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 60 (4), 383-411.
 31. Sashkin, M. (2001). Organizational culture assessment questionnaire - user manual. Washington: Ducochon Press.
 32. Sashkin, M. (1990). Tough choices: the managerial decision-making assessment inventory. Seabrook: Ducochon Press.
 33. Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership. San Francisco, CA: Jossey- Bass.
 34. Szogs, A. (2010). Technology Transfer and Technological Capability Building in Informal Firms in Tanzania(Unpublished doctoral dissertation). Land University.
 35. Viviers, ,. W., Saayman, ,. A., & Muller, M. (2005). Enhancing a Competitive Intelligence Culture in South Africa. International Journal of Social Economics, 32 (7), 576-86.
 36. Wilkins, A., & Ouchi, W. (1983). Efficient Cultures: Exploring the Relationship Between Culture and Organizational Performance. Administrative Science Quarterly, 28, 468–481.