تحلیل تأثیر تناسب خودپنداره و شخصیت مقصد بر نیّت‌های رفتاری گردشگر داخلی در شهر اصفهان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

     در این پژوهش تلاش شده است که به تحلیل عوامل مؤثر بر نیّت­های رفتاری گردشگر از جمله تناسب خودپنداره‌-‌ شخصیت مقصد، درگیری ذهنی، رضایت و تجربه گردشگر پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش که نامحدود است، شامل گردشگران داخلی شهر اصفهان می باشد، که در تابستان1392 از شهر اصفهان بازدید کرده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده است. روایی صوری آن توسط خبرگان و پرسش‌‌شوندگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. با توجه به روش نمونه‌گیری که از نوع غیرتصادفی در دسترس بود، پرسشنامه میان390 نفر از گردشگران داخلی توزیع شد. از این تعداد 360 پرسشنامه جمع آوری و از طریق روش حداقل مربعات جزئی که یکی از روش‌های الگوی معادلات ساختاری است، مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. برای این منظور از نرم‌افزارهای SPSS 20 وSmart PLS 2.0  استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، که تناسب خودپنداره_شخصیت مقصد بر کیفیت تجربه ادراک شده، رضایت و نیّت­های رفتاری گردشگر و از طرفی نیز کیفیت تجربه ادراک‌شده بر رضایت گردشگر تأثیر دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که درگیری ذهنی تأثیر رابطه تناسب خودپنداره- شخصیت مقصد بر نیّت­های رفتاری گردشگر را تعدیل می‌کند. Abstract     The aim of this study was to analyze the factors influencing behavioral intentions of tourists, including self concept- destination personality congruity and tourist involvement, satisfaction and experience. Research population is infinite which contains domestic tourists who have visited Isfahan during the summer 2013. To confirm face validity of instrument, experts’ and respondents’ advice were collected. In addition Cronbach's Alpha coefficient of questionnaire was estimated and approved reliability of questionnaire. By the method of randomly available sampling, 390 questionnaires were distributed and 360 ones were collected. Finally collected data were analyzed through Partial Least Squares Method as a method of Structural Equation Modeling. For this purpose, SPSS20 and PLS2 have been used. Results show that self concept-destination personality congruity influence tourist satisfaction, experience and behavioral intention and The other hand experience has an impact on tourists' satisfaction.It was also proved that involvement moderates the impact of self concept-destination personality congruity on behavioral intentions. Keywords: Self-Congruity; Tourist Satisfaction; Tourist Experience; Involvement; Behavioral Intentions.

کلیدواژه‌ها


 1. آذر، عادل، غلامزاده، رسول، و قنواتی، مهدی (1391). مدلسازی مسیری_ساختاری در مدیریت (چاپ اول). تهران: انتشارات نگاه دانش.
 2. تاج‌زاده نمین، ابوالفضل، قضاریان،گریگور (1389). فرایند و عوامل مؤثر در شکل‌گیری انگاره مقصد گردشگری. فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره 3، شماره13،166-139.
 3. تاج زاده نمین، ابوالفضل، قضاریان، گریگور، تاج‌زاده نمین، آیدین (1390). انگاره‌ی مردم ارمنستان از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری، پژوهشنامه‌ جامعه‌شناسی جوانان، دوره 1، شماره 1، 58-37.
 4. حیدرزاده، کامبیز، خسروزاده، شیرین (1390). ارزیابی تأثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید، آگاهی از محصول و درگیری ذهنی (پیچیدگی محصول) بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان. مجله مدیریت بازاریابی، دوره 6، شماره11، 34-1.
 5. حیدرزاده، کامبیز، تقی پوریان، محمدجواد (1391). نوع‌شناسی درگیری ذهنی مصرف‌کننده و مدل‌های اندازه‌گیری آن. دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، دوره 10، شماره 53، 25-14.
 6. قنبری، حسن (1384). بررسی عوامل مؤثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری. (رساله کارشناسی ارشد). دانشگاه اصفهان، ایران.
 7. موون، جان سی، مینور،میشل اس (1391). رفتار مصرف‌کننده: عوامل درونی و بیرونی.ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی، تهران: انتشارات اتحاد-جهان نو.
 8. رنجبریان، بهرام (1385). وجهه استنباط شده نسبت به یک مقصد گردشگری، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، دوره 21، شماره 2، 80-69.
 9. نوربخش، کامران و ارغوانی، علی (1387). بررسی تأثیر نام تجاری بر روی نگرش. فصلنامه بصیرت، دوره 15، شماره40،140-121.
 10. Ahn, T., Ekinci, Y., & Li, G. (2013). Self-congruence, functional congruence, and destination choice. Journal of Business Research,66(6),719-723.
 11. Achouri, M., & Bouslama, N. (2010).The effect of the congruence between brand personality and self-image on consumers satisfaction and loyalty: A conceptual framework.IBIMA Business Review, 2(2), 34-49.
 12. Armario, E. M. (2008).Tourist satisfaction:An analysis of its antecedents.Annals of Tourism Research, 21(4), 844-846.
 13. Beerli, A., Meneses, G. D., & Gil, S. M. (2007). Self-congruity and destination choice.Annals of Tourism Research, 34(3), 571-587.
 14. Chi, C. G. Q., & Qu, H. (2008).Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty:An integrated approach. Tourism management, 29(4), 624-636.
 15. Chon, K. (1992). Self-Image/destination-image congruity. Annals of Tourism Research, 19(2), 360-363.
 16. Chon, K.-S., & Olsen, M. D. (1991). Functional and Symbolic Congruity Approaches to Consumer Satisfaction/Dissatisfaction in Consumerism. Journal of the International Academy of Hospitality Research, 3, 1.
 17. Donnelly, M. (2009). Building Customer Loyalty. A Customer Experience Based Approach in a Tourism Context (Unpublished doctoral thesis). Waterford Institute of Technology.
 18. Ekinci, Y., Dawes, P. L., & Massey, G. R. (2008). An Extended Model of the Antecedents and Consequences of Consumer Satisfaction for Hospitality Services. European Journal of Marketing, 42(1/2), 35-68.
 19. Gnoth, J. (2002). Leveraging export brands through a tourism destination brand.Journal of Brand Management, 9(4/5), 262 - 280.
 20. Hosany, S. & Martin, D. (2012). Self-image congruence in consumer behavior. Journal of Business Research, 65(5), 685–691.
 21. Jang, S., & Feng, R. (2007).Temporal destination revisit intention: The effects of novelty seeking and satisfaction. Tourism Management, 28, 580-590.
 22. Kastenholz, E. (2004).Assessment and role of destination-self-congruity.Annals of Tourism Research, 31(3), 719-723.
 23. Koo, W., Cho, E., & Kim, Y-K. (2014). Actual and ideal self-congruity affecting consumers’ emotional and behavioral responses toward an online store. Computer in Human Behavior, 36, 147-153.
 24. Kozak, M., & Rimmington, M. (2000). Tourist satistaction with mallorca spain as anoff-season holiday destination. Journal of Travel Research, 38, 260-269.
 25. Latour, S. A., & Peat, N. C. (1979). Conceptual and methodological issues in consumer satisfaction research. In: William, L.W., (Eds.), Advances in Consumer Research (431-437).
 26. Li, X. (2009).An examination of effects of self-concept, destination personality, and SC-DP congruence on tourist behavior. (Doctoral dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University.
 27. Mat Som, A. P., Marzuki, A., Yousefi, M. & Abukhalifeh, A. N. (2012). Factors Influencing Visitors’ Revisit Behavioral Intentions: A Case Study of Sabah, Malaysia. International Journal of Marketing Studies, 4(4), 39-50.
 28. Page, S. J., & Connell, J. (2nd ed.). (2006). Tourism a Modern Synthesis. London: Thomson Learning.
 29. Sirgy, M.J., & Su, C. (2000). Destination image, self-congruity, and travel behavior: Toward an integrative model. Journal of Travel Research, 38(4), 340–352.
 30. Usakli, Ahmet (2009).The Relationship between destination personality, self-congruity, and behavioral intentions (Doctoral Dissertations), UNLV Theses, Professional Papers,Capstones. Paper 976.
 31. Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism Management, 26, 45-46.