پیشایندهای گرایش‌های سبز و نقش آن در ایجاد پیامدهای مشتری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تهران

چکیده

 چکیده     امروزه شرکت‌های صنایع مختلف در طراحی راهبردهای خود، متغیرهای سبز را لحاظ می‌کنند و برای موفقیت در کسب‌وکارها گرایش‌های سبز روی می‎آورند؛ بنابراین با توجه به اهمیت ادراکات مشتری از سبزگرایی شرکت و همچنین پیامدهای مشتری، پژوهش حاضر الگویی را در سه بعد توسعه داده و بر این اساس روابطی درخصوص ادراکات مشتری، آگاهی وی، عملکرد شرکت و ارزش سبز ادراک‌شده که بر پیامدهای مشتری تأثیر می‎گذارد، بسط یافته است. نمونه‌ای 450 نفری از مشتریان دو شرکت بزرگ خودروسازی در تهران بااستفاده از نمونه‌گیری ساده و در دسترس انتخاب و داده‌ها از طریق پرسشنامه‎ای محقق­ساخته جمع‌آوری شد. روش معادلات ساختاری برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده و درنهایت الگوی پیشنهادی ارائه شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی ادراک‌شده بر اعتبار شرکت اثر مثبت و معنادار دارد و عملکرد شرکت منجر به پیامدهای مشتری می‎شود؛ از طرف دیگر یافته‎های پژوهش حاکی از اثر مثبت و معنادار آگاهی محیطی مشتری بر دغدغه محیطی مشتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Trends and Its Role in the Creation of Client Outcomes

چکیده [English]

Sayyed Hamid khodad Hosseini*, Mojtaba Karimian**, Ali Hashemzehi*** , Shahram Jamali****[1]  Abstract     Today, companies in different industries in planning their strategic programs, considering green parameters and to succeed in their own businesses pay attention to green trends. According to the customer's perception of a Green Company and customer consequences, current research present a model in three dimensions and therefore some relations in the context of the customer's perception, his knowledge, performance of the company perceived green value, which has affected customer outcomes, have been developed. A sample of450peoplefrom the client of two automotive companies in Tehran with a simple and accessible sample selection and data collection made through questionnaires. Structural equation modeling was used to examine the relationships between variables and based on the tests, the related model was proposed. The results show that the perceived effectiveness has a meaningful, positive impact on company reputation and performance of company results to the customer consequences. On the other side the environment, awareness of customer has a positive and significant effect on the client's environmental concerns and environmental concerns results to the client consequences. Keywords: Customer Perceptions; Perceived Green Value; Client Consequences.*Associate Professor, University of Tarbiat Modares, (Corresponding Author).E-mail: khodadad@modares.ac.ir**Master Student, University of  TarbiatModares.***Ph.D Student, University of Tehran.****Ph.D Student, University of Tehran

 1. ابراهیمی، ابوالقاسم؛ خلیفه، مجتبی؛ سمیع زاده، مهدی (1391). بررسی تأثیر فرایندهای روان‎شناختی هویت برند و شخصیت برند بر وفاداری برند. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 12، 189-208.
 2. ابزری، مهدی؛ صفری شاد، فرانک؛ عابدی شربیانی، علی‌اکبر؛ پرورشی مراد، عاطفه (1392). بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر افزایش سهم بازار. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز.
 3. ایمانی، دین محمد؛ جورقاسمی، رضا (1392). ارائه چارچوب مفهومی مدیریت زنجیره تأمین سبز. اولین همایش ملی محیط‌زیست، صنعت و اقتصاد، تهران.
 4. بیگی‎نیا، عبدالرضا؛ مقدم، ابراهیم؛ راعی عزآبادی، محمدابراهیم؛ طاهری، رضا (1392). بازاریابی سبز: نیاز عصر جدید. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان.
 5. دعایی، حبیب ا...‎فتحی؛ علی‎ و شیخیان، کاظم (1385). بازاریابی سبز راهی به‌سوی رقابت پایدار. ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، 173.
 6. رستگار، عباسعلی؛ فیض، داوود سبزی، هادی (1392). ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه‎های زنجیر‎ه‎ای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه‌ها. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 13، 122-103.
 7. رنجبریان، بهرام؛ صادقی، امیر؛ غلامی کرین، محمود؛ لطفی جلال آبادی، مصطفی (1391). نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات قطعه‎سازی خودرو. فصلنامه چشم‎انداز مدیریت بازرگانی، 10، 93-79.
 8. حمدی، کریم؛ غفاری، فرهاد؛ افسردگان، آرایه (1390). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان (بررسی موردی شهر تهران). فصلنامه مدیریت بازاریابی، 6(12) ، 21-43.
 9. خورشیدی، غلامحسین؛ حسین‌زاده، علی (1391). بررسی رفتار مصرف‌کننده در رابطه با تصمیم خرید کالاهای سبز. فصلنامه چشم‎انداز مدیریت بازرگانی، 12، 53-37.
 10. طهمورث، حسنقلی پور؛ حقیقی، محمد؛ براری، مجتبی؛ کیانوش، کریمی (1391). تأثیر اخلاق حرفه‎ای فروشنده بر شکل‌گیری روابطی پایدار میان مشتری و سازمان (مورد مطالعه شرکت اطلس کوپکو ایران). فصلنامه چشم‎انداز مدیریت بازرگانی، 9، 132-117.
 11. فیضی، کامران؛ هداوند، مجتبی (1391). اثر مؤلفه‎های قدرت زنجیره تأمین بر مزیت‎های رقابتی و رقابت‎پذیری سازمان (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو). فصلنامه چشم‎انداز مدیریت بازرگانی، 12، 32-9.
 12. مؤتمنی، علیرضا؛ و هرمزی، هومن (1392). شناسایی و رتبه‎بندی ابعاد مؤثر بر شخصیت نام و نشان تجاری در صنعت لوازم خانگی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 13، 27-13.
 13. میرآفتاب زاده، مهرداد؛ رنجبران، مریم؛ محرابی، عباس (1392). تجزیه‌وتحلیل نقش آمیخته بازاریابی سبز در مزیت رقابتی شرکت‌ها. چهارمین همایش منطقه‎ای چالش‌ها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم، کهنوج.
 14. نجفی زیارانی، حسن؛ حاتمی زاده، فاطمه؛ حدادزاده، مهدی (1391). بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مدیریت زنجیره تأمین در بازاریابی صنعتی. همایش ملی فرهنگ‌سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز، ابرکوه.
 15. هادی‌زاده مقدم، اکرم؛ جمالی کاپک، شهرام؛ موسوی، سید حسین (1391). پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند سبز. فصلنامه چشم‎انداز مدیریت بازرگانی، 10، 51-31.
 16. Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (2005). Environmental Strategy and Firm Performance: Effects on New Product Performance and Market Share. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(4(, 461-475.
 17. Banerjee, S., Bobby, E. S., & Rajiv, K. (2003). Corporate Environmentalism: Antecedents and Influence of Industry Type. Journal of Marketing, 67(2),106-122.
 18. Bansal, P. (2005). Evolving sustainability: A longitudinal study of corporate sustainabledevelopment. Strategic Management Journal, 26 (3(, 197-218.
 19. Berger, E., & Ruth M. C. (1992). Perceived Consumer Effectiveness and Faith in Others as Moderators of environmentally responsible behaviors. Journal of Public Policy and Marketing, 11(2), 79-100.
 20. Bloom, P. N., Hoeffler, S., Keller, L., K. & Carlos E. B. (2006). How social cause marketing affects consumer perceptions. Sloan Management Review, 47(2), 49-55.
 21. Brodie, R. J., Whittome, J. R. M., & Brush, G.J. (2009). Investigating the service brand: a customer value perspective. Journal of Business Research, 62, 345–355.
 22. Chatzoglou, P. D., & Vraimaki, E. (2009). Knownledge-sharing behavior of bank employees in Greece. Business Process Management Journal, 15(2), 245-266.
 23. Deng, Zh., Lu, Y., Wei, K. K., & Zhang, J. (2010). Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile instant messages in China. International Journal of Information Management, 30, 289–300.
 24. Diamantopoulos, A., Bodo B. S., Rudolf R. S., & Greg M. B. (2003). Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical investigation. Journal of Business Research, 56, 465-480.
 25. Everton, D., Sergio, G. d. C., & Edson, P. L. (2014). Green supply chainmanagement. Journal of Manufacturing Technology Management, 25(8), 1105 – 1134.
 26. Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservablevariables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
 27. Fraj, E., Martinez, E., & Matute, J. (2013). Green marketing in B2B organisations: an empirical analysis from the natural-resource-based view of the firm. Journal of Business & Industrial Marketing, 28(5), 396 – 410.
 28. HOE, S. L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equationmodeling technique. journal of applied quantitative methods, 3(1), 76-83.
 29. João P., Pereira, L., & Fred L. (2013). Exploring green consumers' product demands and consumption processes: The case of Portuguese green consumers. European Business Review, 25 (3), 281 – 300.
 30. Leslie L., Bock, D., & Mathew J. (2013). Green marketing: what the Millennials buy. Journal of Business Strategy, 34(6), 3 – 10.
 31. Linton, J. D., Klassen, R., & Vaidyanathan, J. (2007). Sustainable supplychains: An introduction. Journal ofOperations Management, 25(6),1075-1082.
 32. Maloney, M. P., Ward, M. P., & Braucht, G. N. (1975). Psychology in action: A revised