اولویت‌بندی عوامل مؤثر برعملکرد صادراتی بنگاه‌های صادرکننده تجهیزات ورزشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشیار، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

3 *** کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

چکیده

  صاحب­نظران بازاریابی صادراتی اعتقاد دارند که «شناسایی عوامل تعیین‌کننده عملکرد صادراتی» به­منظور افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطوح مطلوب، مقوله‌ای مهم و حیاتی برای شرکت­ها در بازار رقابتی امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و الویت­بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی در بنگاه­های صادرکننده تجهیزات و پوشاک ورزشی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی کمّی است که جامعه آماری آن با توجه به محدود‌بودن تعداد شرکت‌های صادرکننده تجهیزات ورزشی (32 شرکت) بر اساس جدول مورگان حداقل 23 شرکت انتخاب شد. 60 پرسشنامه در میان شرکت‌ها توزیع و داده‌ها به کمک نرم­افزار PLS-2 تحلیل شد. یافته­ها حاکی از آن است که عوامل تعیین‌کننده در عملکرد صادراتی صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی به‌ترتیب اولویت اثرگذاری عبارت‌اند از:1. عوامل محیطی؛ 2. تعهد صادراتی مدیران؛ 3. راهبرد بازاریابی مدیران؛ 4. مشوق­های صادراتی؛ 5. ویژگی­های عینی شرکت. در پایان پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Aaby, Nils-Erik, and Stanley F. Slater. (1989). Management influences on export performance: A review of the empirical literature 1978-1988. International Marketing Review 6(4):7-2
 2. Axinn, Catherine, N. (1988). Export Performance: Do Managerial Perceptions Make a Difference. International Marketing Review 5(2):61-71.
 3. Baldauf, A., Cravens, D. W., & Wagner, U. (2000). Examining determinants of export performance in small open economies.Journal of World Business, 35(1): 61-79.
 4. Bani-Han, I J. &AlHawary, F. (2009). The Impact of Core Competencies on Competitive Advantage: Strategic Challenge. International Bulletin of BusinessAdministration.Issue 6, 93-104.
 5. Beamish, P., Karavis, L., Goerzen, A., & Lane, C. (1999). The relationship between organizational structure and export performance. Management International Review, 39(1), 37-45.
 6. Bilkey, Warren J. 1982. “Variables associated with export profitability.” Journal of International Business Studies, 13, 39-55.
 7. Cadogan, J. W., Kuivalainen, O., &Sundqvist, S. (2009). Export market-oriented behavior and export performance: quadratic and moderating effects under differing degrees of market dynamism and internationalization. Journal of International Marketing, 17 (4), 71–89.
 8. Cadogan, J., Cui, C., & Li, E. (2003). Export market-oriented behavior and export performance: the moderating roles of competitive intensity and technological turbulence. International Marketing Review, 20(5), 493-513.
 9. Cavusgil, S. T. and Zou, S. (1994). Marketing strategy-performance relationship: An investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of Marketing, 58(1):1-21.
 10. Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J. (1985). The impact of export strategy on export sales performance. Journal of International Business Studies, 16(1), 37-55.
 11. Da Rocha, A., & Christensen, C. (1994). The export experience of a developing country: a review of empirical studies of export behavior and the performance of Brazilian firms. In S. T.
 12. Dean, David L, Bulent Menguç, and Christopher P Myers. (2000). Revisiting Firm Characteristics, Strategy, and Export Performance Relationship: A Survey of the Literature and an Investigation of New Zealand Small Manufacturing Firms. Industrial Marketing Management 29(5), 461-477.
 13. Dow, Douglas. 2000. “A Note on Psychological Distance and Export Market Selection. Journal of International Marketing 8(1), 51-64.
 14. Francis, J., & Collins-Dodd, C. (2004). Impact of export promotion programs on firm competencies, strategies and performance.International Marketing Review, 21(4-5), 474-495.
 15. Grant, R. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implication for Strategic Formulation. California Management Review, 33, 114-135.
 16. Haghighi, M. & Firoozian, M. S. (2008). Identifying critical factors in food companies export performance, Commercial management journal, 1(1), 3- 20.
 17. Hoang, B Peter. 2000. “A Causal Study of Relationships between Firm characteristics, International Marketing Strategies, and Export Performance.” Management International Review (Special Issue 1), 73-94.
 18. Ibeh K. I., & Wheeler C. (2005). AResource-Centred Interpretation of Export Performance.International Entrepreneurship and Management Journal 1, 539–556.
 19. Katsikeas, C. S., Piercy, N. F., & Ioannidis. (2005). Determinants of export performance in a European context.European Journal of Marketing, 30(6), 6–35.
 20. Krasnikov, A., &Jayachandran, S. (2008). The relative impact of marketing, research-and-development, and operations capabilities on firm performance.Journal of Marketing, 72, 1–11.
 21. Lee, C., & Griffith, D. (2004).The marketing strategy-performance relationship in an export-driven developing economy.International Marketing Review, 21(3), 321-334.
 22. Leonidou L.C., Katsikeas, C.S. &Samiee, S. (2002). Marketing strategy determinants of export performance: A meta-analysis. Journal of Business Research, 55(1), 51–67.
 23. McGuinness, Norman W, and Blair Little. (2002). The Influence of Product Characteristics on the Export Performance of New Industrial Products. Journalof Marketing, 45, 110-122.
 24. Najafimajd, Samad. (2008). Identify the determinants of export performance in food industry. Journal of business management, 1(1), 59- 82. (In Persian)
 25. Piercy, N.F., Kaleka, A., &Katsikeas, C.S. 1998.Sources of competitive advantage in high performing exporting companies. Journal of World Business, 33(4), 378-393
 26. Robertson, C., &Chetty, S. (2005). A contingency-based approach to understanding export performance. International Business Review, 9(2), 211-235.
 27. Slater SF, Olson EM. (2000). Strategy type and performance: the influence of sales force management. Strateg Manage J; 21, 813–29.
 28. Werner, S. (2002). Recent developments in international management research: A review of 20 top management journals. Journal of Management, Vol. 28, No.3, pp. 277-305.
 29. Zou, S., & Stan, S. (1998). The determinants of export performance: A review of the empirical literature between 1987 and 1997. International Marketing Review, 15(5), 333–356.