دوره و شماره: دوره 15، شماره 26، خرداد 1395 
تفاوت بین زنان و مردان در جبران هدیه دریافتی

صفحه 123-139

10.29252/jbmp.15.26.123

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور؛ معصومه حدادی