دوره و شماره: دوره 15، شماره 26، بهار 1395 
4. عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید برندهای لوکس

صفحه 69-88

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد مهدی احمدی


7. تفاوت بین زنان و مردان در جبران هدیه دریافتی

صفحه 123-139

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور؛ معصومه حدادی