دوره و شماره: دوره 15، شماره 27، آذر 1395 
طراحی الگوی ارزیابی جذابیت صنایع هدف و رتبه‌بندی صنایع از منظر نظام بانکی

صفحه 31-49

سید محمود حسینی کشکوئیه؛ غلامحسین اسدی؛ محمد رضا حمیدی زاده


ارائه روشی برای توسعه و رتبه‌بندی سناریو مبتنی بر دیدگاه‌ بازیگران کلیدی

صفحه 51-72

منوچهر منطقی؛ امیر علی سیف الدین؛ محسن اکبر پور شیرازی؛ علی زارع میرک اباد


نقش میانجی رضایت در تأثیر تصویر مقصد بر توسعۀ گردشگری مذهبی

صفحه 107-124

سید فتح الله امیری عقدائی؛ حسین رضایی دولت ابادی؛ اذر نوش انصاری؛ حسان العجی


رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های عملیاتی

صفحه 125-140

علی حیدری؛ علی دیواندری؛ سید محمد اعرابی؛ نادر سید کلالی


تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی

صفحه 177-193

علی بنیادی نائینی؛ سیروس امیر قدسی؛ ندا خیبری