هوشمندی سازمانی در بستر شبکه‌های دانش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استاد، دانشگاه شهید بهشتی

2 ** دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

چکیده

     با توانمندسازی شبکه دانش سازمان، بستری مناسب برای تولید، اشتراک و به‌کارگیری دانش و درنهایت بازتولید دانش فراهم می‌شود که به فرآیند تبدیل هوش فردی کارکنان به هوش سازمانی کمک می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نحوه تعامل بین هوشمندی سازمانی و ابعاد شبکه‌های دانش در «مرکز پژوهش صنعت خودرو» است. پژوهش حاضر از نوع تلفیقی (کیفی و کمّی) است. اطلاعات مربوط به مبانی نظری موضوع و پیشینه با روش کتابخانه‌ای از کتاب­ها، پایان‌نامه‌ها، مقاله­ها و منابع اینترنتی جمع‌آوری شد. در روش کیفی، مطالعه اسناد و مدارک و نظرسنجی از خبرگان برای بررسی و تأیید مؤلفه‌های استخراج‌شده از مبانی نظری موضوع به‌کار رفت؛ سپس با استخراج مدل مفهومی پژوهش، رابطه بین ابعاد شبکه‌های دانش و هوشمندی سازمانی در جامعه آماری «مرکز پژوهش صنعت خودرو» مورد‌آزمون قرار گرفت و داده‌های به‌دست‌آمده با نرم‌افزار SPSS 22، تجزیه‌وتحلیل شد. پس از تحلیل داده‌ها، فرضیه‌های پژوهش بررسی شدند. نتایج نشان داد که بین ابعاد شبکه‌های دانش (عوامل محیطی، ماهیت دانش، فرهنگ، سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیندهای مدیریتی) و هوشمندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Allbrecht, K. (2003). The Power of Minds at work: Organizational Intelligence in Action. New York, Amozon
 2. Antonelli, C., Guena, A. & Steinmueller, W. (2000). Information and Communication Technologies and the Production, Distribution and Use of Knowledge. International Journal of Technology Management, 20, 72-94.
 3. Back, A., von Krogh, G., & Seufert, A. (2005). Putting knowledge networks into action: Methodology, development, maintenance. Springer Science & Business Media.
 4. Baghban, E. (1385). Lack of business management, business managers, Tehran, World of Economy (In Persian).
 5. Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. MIS quarterly, 36(4), 1165-1188.
 6. Dishman, Paul L, Calof, M, Jonathan L. (2007). Competitive intelligence: a multiphasic precedent to marketing strategy. European Journal of Marketing, 42(7/8), 766-785.
 7. Hajikarimi, E., & Karimnezhad, A. (1394). The impact of knowledge management on organizational variables and the successful implementation of customer relationship management. Business Management Perspective, 14(22), 123-139 [In Persian].
 8. Hu, C. and Racherla, P. (2008). Visual representation of knowledge networks: a social network analysis of hospitality research domain. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 302–312.
 9. Ibarra, H. (1992). Homophily and differential returns: Sex differences in network structure and access in an advertising firm. Administrative science quarterly, 422-447.
 10. IDRO Development Documents, (1392). Retrieved From http://www.idro.ir/ Pages/ HomePage.aspx (In Persian).
 11. Koka, B. R., Madhavan, R., & Prescott, J. E. (2006). The evolution of interfirm networks: environmental effects on patterns of network change. Academy of Management Review, 31, 721–737.
 12. Mahdavi, A. (2004). Border-Crossing Knowledge Networking Among Multinational Firms: The Case of R&D Facilities. Thesis (PhD), Massachusetts Institute of Technology.
 13. Matsuda, T. (1992). Organizational Intelligence: It’s Significance as a Process and as a Product. Proceedings of the International Conference on Economics/Management and Information.
 14. Nazemi, J. (1383). Car predict future market in Iran and the world. Tehran, SAIPA Center of Strategic Studies (In Persian).
 15. Ragab, M., & Arisha, A. (2013). Knowledge management and measurement: a critical review. Journal of Knowledge Management, 17(6), 873-901.
 16. Ramezani, E, & Esmaeilian, G. (1395). Identification of criteria and indicators affecting the company's supply chain agility of the car parts manufacturer Delphi technique, 4th Conference on Management, Economics and Accounting (In Persian).
 17. Ransbotham, S. (2016). Knowledge entrepreneurship: institutionalising wiki-based knowledge-management processes in competitive and hierarchical organisations. Journal of Information Technology, 31(2), 226-239.
 18. Solymossy, E. (2015). Knowledge networks: differences and performance effects. Journal of Small Business Strategy, 11(1), 14-25.
 19. Tang, L. (2007). Interorganizational knowledge networks: The case of the biotechnology industry. ProQuest.
 20. Technology, Tokyo, Japan, August 31- September 4.McMaster, M. D. (1996). The intelligence advantage: Organizing for complexity. Newton, MA: Butterworth-Heinemann.
 21. Vision automotive industry in 1404, (1388). Council policy and monitoring the automotive industry, Retrieved From http://www.idro.ir/Pages/ HomePage.aspx (In Persian)
 22. Vision of the Islamic Republic of Iran in 1404, (1382). Council policy and monitoring the automotive industry, Retrieved From http://www.idro.ir/Pages/ HomePage.aspx, (In Persian).
 23. Yaghoubi, N., & Valizadeh, A. (1394) the impact of emotional intelligence on relationship marketing. Business Management Perspective, 14(22), 161-178 (In Persian).
 24. Yousefi, H. (1385). Design strategic model name and logo, International Marketing Management Conference (In Persian).
 25. Zenger, T. R., & Lawrence, B. S. (1989). Organizational demography: The differential effects of age and tenure distributions on technical communication. Academy of Management journal, 32(2), 353-376.