نقش میانجی کارآفرینی صادراتی در تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشیار، دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول).

2 ** دانشجوی دکتری، دانشگاه سمنان.

چکیده

     کارکرد صادراتی شرکت‌ها ازجمله متغیرهایی است که در متون بازاریابی بین‌الملل بر آن تأکید شده است. هدف این پژوهش، ارائه تعریف درستی از کارآفرینی صادراتی و ابعاد آن و بررسی تأثیر کارآفرینی صادراتی بر عملکرد صادراتی بر اساس دیدگاه منبع‌محور و رودیکرد اقتضایی است. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است. به کمک جدول مورگان نمونه 285‌تایی از 1045 صادرکننده برتر سال 1393 به‌دست آمد و با نمونه‌گیری ساده، 301 پرسشنامه به‌صورت الکترونیکی جمع‌آوری شد. پایایی با بررسی سازگاری درونی و روایی از طریق روایی همگرا و واگرا مورد‌تأیید قرار گرفت. بررسی فرضیه­ها نیز در قالب مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار Smart PLS2 انجام شد. در سطح اطمینان 05/0 نتایج نشان داد که کارآفرینی صادراتی وابستگی مثبتی با عوامل داخلی چون تعهد صادراتی مدیریت و منابع مرتبط با تجربه و ساختار و عوامل اقتضایی محیطی مثل شدت رقابت و تفاوت بین بازارهای صادراتی شرکت دارد؛ همچنین کارآفرینی صادراتی به‌طور مثبت عملکرد صادراتی را تحت‌تأثیر قرار می­دهد

کلیدواژه‌ها


 1. Abolfazli, S. A., Salar, J., & Rezaeeian, A. (2015). The Relationship Between intrepreneourship ManagementT Marketing Orientation and Performance. Journal of Business Management, 14 (21), 123-139 (In Persian).
 2. Acedo, F. J., & Gala´ n, J. L. (2011). Export stimuli revisited: The influence of the characteristics of managerial decision makers on international behaviour. International Small Business Journal, 29(6), 648–670.
 3. Ahimbisibwe, G., & Abaho, M and Ermest, A. (2013). Export entrepreneurial orientation and export performance of SMEs in Uganda. Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies, 2(1), 56-62.
 4. Azar, A., Ghanavati, M., & Gholamzadeh, R. (2012). Structural Equation Modelling in management. Negah danesh Publication (In Persian).
 5. Beleska-Spasova, E., Glaister, K. W., & Stride, C. (2012). Resource determinants of strategy and performance: The case of British exporters. Journal of World Business, 47(4), 635–647.
 6. Cadogan, J. W., Sundqvist, S., Puumalainen, K., & Salminen, R. T. (2012). Strategic flexibilities and export performance: The moderating roles of export market-oriented behavior and the export environment. European Journal of Marketing, 46(10), 1418–1452.
 7. Gallego, M. A´., & Casillas, J. C. (2014). Choice of markets for initial export activities: Differences between early and late exporters. International Business Review. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.03.004 (in press).
 8. Etchebarne, M. S. Geldres, V. V. Garcia-Cruz, R. (2010). The impact of entrepreneurial orientation on firms export performance. EsicMarket, 137, 165-191.
 9. Hajipoor, B., Jafarizadeh, F., & Rahimi, F. (2015). The Effect of Strategic Orientation and Marketing capability on Export Performance. Journal of Business Management, 14 (22), 87-105 (In Persian).
 10. Hessels, J., & van Stel, A. (2011). Entrepreneurship, export orientation, and economic growth. Small Business Economics, 37(2), 255–268.
 11. Hoseini, S. y., Mirjahadmard, S. J., & Hoseini, S. A. (2014). Determination the Effect of Expoert Commitment, Price Adaptation and Market Number on Export Performance. Journal of Business Management, 6 (1), 21-40 (In Persian).
 12. Jalali, Seyed Hossein. (2012). Environmental Determinants, Entrepreneurial Orientation and Export Performance: Empirical Evidence from Iran. Serbian Journal of Management, 7 (2), 245 - 255 (In Persian).
 13. Kuivalainen, O., Saarenketo, S., & Puumalainen, K. (2012). Start-up patterns of internationalization: A framework and its application in the context of knowledge-intensive SMEs. European Management Journal, 30 (4), 372–385.
 14. Keupp, M. M., & Gassmann, O. (2009). The past and the future of international entrepreneurship: A review and suggestions for developing the field. Journal of Management, 35(3), 600–633.
 15. Lages, L. F., Jap, S. D., & Griffith, D. A. (2008). The role of past performance in export ventures: A short-term reactive approach. Journal of International Business Studies, 39(2), 304–325.
 16. Mainela, T., Puhakka, V., & Servais, P. (2014). The concept of international opportunity in international entrepreneurship: A review and a research agenda. International Journal of Management Reviews, 16(1), 105–129.
 17. Morgan, N. A., Kaleka, A., & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export ventures performance: A theoretical model and empirical assessment. Journal of Marketing, 68(1), 90–108.
 18. Navarro, A., Mora Schmidt, A. C., Rey-Moreno, M. (2015). Antecedents and consequences of export entrepreneurship. Journal of Business Research, 68, 1532–1538.
 19. Navarro, A., Arenas, J., & Ronda´ n, F. J. (2014). External environment and the moderating role of export market orientation. Journal of Business Research, 67(5), 740–745.
 20. Navarro, A., Acedo, F. J., Robson, M. J., Ruzo, E., & Losada, F. (2010). Antecedents and consequences of firms’ export commitment: An empirical study. Journal of International Marketing, 18(3), 41–61.
 21. Navarro, A., Ronda´ n, F. J., & Acedo, F. J. (2013). The importance of an export-oriented culture for export performance. European Journal of International Management, 7(3), 254–277.
 22. Nemkova, E., Souchon, A. L., & Hughes, P. (2012). Export decision-making orientation: An exploratory study. International Marketing Review, 29(4), 349– 378.
 23. Powell, K. S. (2014). Profitability and speed of foreign market entry. Management International Review, 54(1), 1–15.
 24. Powers, T. L., & Loyka, J. J. (2010). Adaptation of marketing mix elements in international markets. Journal of Global Marketing, 23(1), 65–79.
 25. Ruzo, E., Losada, F., Navarro, A., & Dı´ez, J. A. (2011). Resources and international marketing strategy in export firms: Implications for export performance. Management Research Review, 34(5), 496–518.
 26. Sousa, C. M., & Bradley, F. (2009). Effects of export assistance and distributor support on the performance of SMEs. The case of Portuguese export ventures. International Small Business Journal, 27(6), 681–701.
 27. Sousa, C. M., & Lages, L. F. (2011). The PD scale: A measure of psychic distance and its impact on international marketing strategy. International Marketing Review, 28(2), 201–222.
 28. Taghavi Shavazi, E., & Asghar Moshabaki, A., & Khodadad Hosseini, S., & Kordnaeij, A. (2014). Designing Export Performance Model based on Organizational Orientations. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 8(2), 265-285
 29. www.tpo.ir