قابلیت‌های واحد بازاریابی و عملکرد سازمان؛ تحلیل نقش میانجی نفوذِ تصمیم‌گیری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (نویسنده مسئول).

2 ** کارشناس ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

چکیده

     یکی از چالش‌های مهم واحد بازاریابی، دفاع از ارتباط بین فعالیت‌ها و برنامه‌های خود و نتایج سازمانی آن‌ها است. ناتوانی واحد بازاریابی در تأثیر بر تصمیم‌های راهبردی سازمان، می تواند زمینه‌ساز دور‌ شدن سازمان از دغدغه‌های بازار و محیط رقابتی شود. بنابر این واحد بازاریابی به‌عنوان مرجع تحلیل نیازهای بازار، باید بتواند دیدگاه‌های خود را در سازمان القا نموده و در تصمیم‌گیری‌ها، به‌ اندازه کافی قدرت و نفوذ داشته باشد. هدف این پژوهش تحلیل ابعاد قابلیت­های واحد بازاریابی و مطالعه سطح نفوذ آن در تصمیم‌گیری و تأثیر بر عملکرد سازمان است. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های بزرگ صنعت مواد غذایی در ایران است. نتایجِ پیمایش نشان‌دهنده جایگاه کم اثر واحد بازاریابی در تأثیر بر تصمیم گیری ‌های مهم سازمان و مصادره دامنهِ نفوذ آن توسط سایر واحد ها است.

کلیدواژه‌ها


 1. Azizi, s. hoseini, h. and rusta, h. (2011). Two level conception algorithm of sellers performance. Business management perspective, 9 24-25. (In Persian)
 2. Cacciolatti, L., & Lee, S. H. (2016). Revisiting the relationship between marketing capabilities and firm performance: The moderating role of market orientation, marketing strategy and organisational power. Journal of Business Research.263-265
 3. Engelen, A., & Brettel, M. (2011). A cross-cultural perspective of marketing departments' influence tactics. Journal of International Marketing, 19(2), 73-94.
 4. Gaskill, A., & Winzar, H. (2014). Marketing's Decision Influence within the Firm. Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science, 15(2).91-92
 5. Hattula, J. D., Schmitz, C., Schmidt, M., & Reinecke, S. (2015). Is more always better? An investigation into the relationship between marketing influence and managers' market intelligence dissemination. International Journal of Research in Marketing.41-43
 6. Homburg, C., Workman Jr, J. P., & Krohmer, H. (1999). Marketing's influence within the firm. The Journal of Marketing, 1-17.
 7. Hoseini, m. jazani, n. asadolahi, n. and salar, j. (2011). Designing relationship algorithm of market orientation, learning orientation innovation and performance in food companies in stock market. Business management perspective, 9 ,48-49
 8. Im, S., Joo, J., Linder, M., & Nam, K. (2015). Bridging the Chasm between Design and Marketing: Problems and Solutions in the Integration Between Design and Marketing. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 16(2), 1026-1035.
 9. Krush, M. T., Sohi, R. S., & Saini, A. (2015). Dispersion of marketing capabilities: impact on marketing’s influence and business unit outcomes. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 32-51.
 10. Luo, Xueming, Rebecca J. Slotegraaf, and Xing Pan (2006). Cross-Functional ‘Coopetition’: The Simultaneous Role of Cooperation and Competition Within Firms,” Journal of Marketing, 70 (April), 67–80.
 11. McKinsey (2004), “The McKinsey Global Survey of Business Executives,” (July), (accessed, December 4, 2007) [available.at: http://www.mckinseyquarterly.com/Economic_Studies/Productivity_Performance/The_McKinsey_Global_Survey_of_Business_Executives__July_2004_1461].
 12. Menon, Anil, Sundar G. Bharadwaj, Phani T. Adidam, and Stephen W. Edison (1999). Antecedents and Consequences of Marketing Strategy Making: A Model and a Test. Journal of Marketing, 63, 18–40.
 13. Merlo, O., Lukas, B. A., & Whitwell, G. J. (2012). Marketing's reputation and influence in the firm. Journal of Business Research, 65(3), 446-452.
 14. Moorman, C., & Rust, R. T. (1999). The role of marketing. The Journal of Marketing, 180-197
 15. Nath, Previn and Vijay Mahajan (2008). Chief Marketing Officers: A Study of Their Presence in Firms’ Top Management Teams. Journal of Marketing, 72, 65–81.
 16. Selden, Larry and Ian C. MacMillan (2006). Manage Customer-Centric Innovation Systematically. Harvard Business Review, 84(4), 108–116.
 17. Sheth, Jagdish N. and Rajendra S. Sisodia (2005). Does Marketing Need Reform? Journal of Marketing, 69 (October), 10–12.
 18. Song, M., & Thieme, J. (2009). The Role of Suppliers in Market Intelligence Gathering for Radical and Incremental Innovation. Journal of Product Innovation Management, 26(1), 43-57.
 19. Troy, L. C., Hirunyawipada, T., & Paswan, A. K. (2008). Cross-functional integration and new product success: an empirical investigation of the findings. Journal of Marketing, 72(6), 132-146.
 20. Verhoef, P. C., & Leeflang, P. S. (2009). Understanding the marketing department's influence within the firm. Journal of marketing, 73(2), 14-37.
 21. Wirtz, J., Tuzovic, S., & G. Kuppelwieser, V. (2014). The role of marketing in today's enterprises. Journal of Service Management, 25(2), 171-194.