طراحی الگوی ارزیابی جذابیت صنایع هدف و رتبه‌بندی صنایع از منظر نظام بانکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 ** دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 *** استاد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نظام بانکی با توجه به ماهیت واسطه‌گری و ویژگی‌های محصول اصلی آن یعنی پول، ارتباط تنگاتنگی با دیگر صنایع دارد. در مطالعه حاضر، از منظر خبرگان بانکی الگویی کیفی-کمّی و مبتنی بر داده‌های واقعی جهت ارزیابی جذابیت بازار هدف در سطح صنایع ارائه‌شده است. در این راستا، با استفاده از فن گروه‌های کانون ابعاد جذابیت صنایع از منظر خبرگان بانکی در 7 بعد اندازه بازار، رشد بازار، سودآوری، ریسک سرمایه‌گذاری، ارتباطات بین بخشی، قابلیت تنوع‌بخشی خدمات و محصولات و ارزش صنعت شناسایی شد. در مرحله دوم با استفاده از مصاحبه فردی سنجه‌های عملیاتی معرف هر یک از متغیرها تعریف شد. سپس با استفاده از نتایج تحلیل عاملی، الگو اصلاح‌شده و صنایع (ISIC سه‌رقمی) بین سال‌های 85-92 با روش تجزیه مؤلفه‌های اصلی رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد جذاب‌ترین صنایع از منظر بانک‌ها، تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید محصولات اولیه آهن و فولاد، تولید فرآورده­های نفتی تصفیه‌شده، تولید محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید سایر محصولات شیمیایی، تولید فرآورده­های لبنی، تولید وسیله نقلیه هوایی و فضایی، تولید فلزات اساسی گران‌بها، تولید سایر محصولات غذایی هستند.

کلیدواژه‌ها


 1. Amjadi, A., & Mohammadzadeh, R., & Barikani, E. (2010). Determining Target Market of Iran's Pistachio and Date Export Using Export Demand Model and Screening Method. 3. 18 (70):193-220 (In Persian).
 2. Hoseini, S., & Klashemi,, K., & Darijani, A. (2008). Study of Comparative Advantage and prioritizing Iranian Caviar Export Market. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 15(3), 1-8 (In Persian).
 3. Seyyed Salehi, A., & Yazdani, H., & Pourebrahimi., N & Qasemi, S. (2012). Prioritizing Commercial BanksTarget Market Criterion using Conjoint Analysis: Mellat Commercial Bank. Journal of Business Management Prespective. 11(9), 25-40. (In Persian).
 4. Abell, Derek F. & Hammond, John S. (1979). Strategic Market planning: problems and analytical Approaches. Englewood Cliffs, NJ: Prectice-Hall.
 5. Abratt, R. (1993), ‘Market segmentation practices of industrial marketers”, Industrial Marketing Management.10 (22), 79-84.
 6. Brandenburger, A. M., & Nalebuff, B. J. (1995). The right game: Use game theory to shape strategy. Harvard business review, 73(4), 57-71.
 7. Cardozo, Richard N. & Wind, Jerry (1985). Risk return approach to product portfolio strategy, Long Range Planning.14 (18), 77-85.
 8. Chandler, G.N. & Hanks, S.H. (1994). Market attractiveness, resource-based capabilities, venture strategies and venture performance, Journal of Business Venturing, 9 (4), 331-49.
 9. Channon, Derek F. (1979). Commentary-on Grant and King,’ in Schendel, D.E and Hofer, C. W (eds), Strategic Management- A New Veiw of Business Policy and Planning. Boston: Little, Brown, 122-33.
 10. Chauvin, K. W., & Hirschey, M. (1993). Advertising, R&D expenditures and the market value of the firm. Financial management, 4 (12), 128-140.
 11. Cheron, E. J., & Kleinschmidt, E. J. (1985). A review of industrial market segmentation research and a proposal for an integrated segmentation framework. International Journal of Research in Marketing, 2(2), 101-115.
 12. Day, George S. (1986). Analysis for Strategic Marketing Decisions. St.Paul, MN: West Publishing Company.
 13. Doyle, P. (1995). Marketing in the new millennium. European Journal of Marketing, 29(13), 23-41.
 14. Edward S. M. (1939). Price and Production Policies of Large-Scale Enterprise. American Economic Review, 29 (1) Mar.1939.
 15. Hannan, M.T. & Freeman, J. (1977). The population ecology of organizations. American Journal of Sociology 82 (3), 929-964.
 16. Hlavacek, J. D., & Reddy, N. M. (1986). Identifying and qualifying industrial market segments. European Journal of Marketing, 20(2), 8-21.
 17. Hussey, D. E. (1978). Portfolio analysis: practical experience with the directional policy matrix. Long Range Planning, 11(4), 2-8.
 18. Kalafatis, S. P., & Cheston, V. (1997). Normative models and practical applications of segmentation in business markets. Industrial Marketing Management, 26(6), 519-530.
 19. Lawrence, P.R. & Lorsch, J.W. (1969). Organization and environment, Homewood, Ill.: Richard D Irwin.
 20. Malhotra, Shavin and Papadopoulos, Nicholas (2007), International market selection: an integrative review of empirical studies. Sprott School of Business, Carleton University. Ottawa, Ontario.
 21. McDonald, M. and Dunbar, I. (1995), Market Segmentation, Macmillan Press Ltd, Basingstoke.
 22. Porter, M. E. (1979). How competitive forces shape strategy.
 23. Scherer, F.M. and Ross, D. (1990). Industrial market structure and economic performance. 3rd edition, Boston, MA: Houghton Mifflin.
 24. Sharplin, Arthur (1985). Strategic Management. New York: McGraw-Hill Book Company.
 25. Stahl, Micheal J. and Grigsby, David W. (1992). Strategic management for Decision Making. Boston, MA: P W S- Kent Publishing Company.
 26. Webster, F. E. (1991). Industrial marketing strategy (Vol. 3): Wiley New York.
 27. Weinstein, A. (2013). Handbook of market segmentation: Strategic targeting for business and technology firms: Routledge.
 28. Williamson, O.E. (1975). Markets and hierarchies. New York: The Free Press.
 29. Wind, Y. (1978). Issues and advances in segmentation research. Journal of marketing research, 317-337.