بافت پردازی و مفهوم پردازی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک ایران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران دانشکده کارافرینی

2 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

علی رغم تاکید بر مفهوم نوسازی استراتژیک بعنوان یکی از ابعاد اصلی کارآفرینی سازمانی، تحقیقات این حوزه تلاشی برای مفهوم­پردازی و بافت­پردازی آن مطابق با بافت کارآفرینی سازمانی ننموده اند. لذا مسأله اصلی پژوهش حاضر بافت­پردازی و بعبارتی شناخت گستره مفهوم، توالی وقایع، شیوه­های کنش و روابط مابین، و مفهوم پردازی و بعبارتی شناخت چیستی و چگونگی مفهوم نوسازی استراتژیک مطابق با ادبیات کارآفرینی سازمانی و توسعه مفهوم نوسازی استراتژیک کارآفرینانه است. جهت نیل به این هدف راهبرد پژوهشی کیفی موردی اکتشافی و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 9 تن از فعالان سازمان­های برجسته صنعت کاشی و سرامیک، به منظور پی بردن به معنایی افراد ذی­ربط در بافت مربوطه به این مفهوم نسبت می دهند اتخاذ شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده و در نهایت یافته ها حاکی از آن است که مفهوم نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در صنعت کاشی و سرامیک دربردارنده شش زیر مقوله فرعی "تشخیص/کشف/خلق فرصت ها"، "پویایی در نوسازی قابلیتها"، "نوسازی اهداف و کارکردهای سازمانی"، "بیش فعالی در بهره برداری از فرصت ها و ارتقا سطح نوآوری"، "رصد مداوم بازار"، و " پذیرش عدم اطمینان به عنوان یک پدیده دائمی" است.

عنوان مقاله [English]

Conceptualization And Contextualization Of Entrepreneurial Strategic Renewal -Case Study Of Iran Ceramic And Tile Industry

چکیده [English]

Although the strategic renewal concept has accepted as the one of dimension of corporate entrepreneurship, this concept hasn’t been conceptualized and also contextualized according to corporate entrepreneurship context. So the current study aims to identify the time, spatial, practice and change dimension, also constructs and variables of the concept of strategic renewal according to corporate entrepreneurship context and develop the concept of entrepreneurial strategic renewal. In this regard a qualitative case study by deep and semi-structural interview whit 9 actors in the leading organization in Iran ceramic and tile industry was conducted. Collected data analyzed according to Open, Axial and Selective Coding and the result shows that the concept of entrepreneurial strategic renewal in Iran ceramic and tile industry consist of six construct including: opportunity recognition/discovery and creation, dynamic in capabilities renewal, organizational objectives and functions renewal, pro-activeness in opportunity exploitation and promoting innovation, continuous market observation and the acceptance of uncertainty as a permanent phenomenon

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Renewal- Corporate Entrepreneurship- Conceptualization- Contextualization
 1. بازرگان، عباس (1391)، مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، انتشارات آگاه.
 2. دانایی‌فرد, ح., امامی, س., و سیدمجتبی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی, 1(2), 69-97.‎
 3. Agarwal, R., & Helfat, C. E. (2009). Strategic renewal of organizations. Organization Science, 20(2), 281-293.
 4. Amit, R.H., Brigham, K., & Markman, G.D. (2000). Entrepreneurial management as strategy. In Meyer, G.D. & Heppard, K.A. (Eds.), Entrepreneurship as strategy, Thousands Oaks, CA: Sage Publications. 83–99.
 5. Basu, S., & Wadhwa, A. (2013). External venturing and discontinuous strategic renewal: An options perspective. Journal of Product Innovation Management,30(5), 956-975.
 6. Bierwerth, M., Schwens, C., Isidor, R., & Kabst, R. (2015). Corporate entrepreneurship and performance: A meta-analysis. Small Business Economics, 1-24.
 7. Bloodgood, J. M., Hornsby, J. S., Burkemper, A. C., & Sarooghi, H. A (2015), system dynamics perspective of corporate entrepreneurship. Small Business Economics, 1-20.
 8. Burgers, H., & Sawang, S. (2012). Strategic renewal and competitive advantage in opportunity-driven and conservative new ventures. In Proceedings of: AOM2012 Academy of Management Annual Meeting: The Informal Economy.
 9. Burgelman, R.A. (1983). ‘A process model of internal corporate venturing in the diversified major firm’. Administrative Science Quarterly, 28, 223-244.
 10. Byrne, M. (2001). Critical incident technique as a qualitative research method. AORN journal, 74(4), 536-539.
 11. Canales, J. I. (2013). Constructing Interlocking Rationales in Top‐driven Strategic Renewal. British Journal of Management, 24(4), 498-514.
 12. Covin, J.G. & Miles, M.P. (1999). Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 47–64.
 13. Covin, J. G., and D. P. Slevin. (2002). The entrepreneurial imperatives of strategic leadership. In Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, ed. M. A. Hitt, R. D. Ireland, S. M. Camp, and D. L. Sexton 309–27. Oxford: Blackwell Publishers.
 14. Covin, J.G. & Kuratko, D.F. (2008). The concept of corporate entrepreneurship. In Narayanan V. & O’Connor, G. (Eds.), The Blackwell encyclopedia of technology and innovation management. Oxford, UK: Blackwell Publishers.
 15. Corbett, A., Covin, J. G., O'Connor, G. C., & Tucci, C. L. (2013). Corporate Entrepreneurship: State‐of‐the‐Art Research and a Future Research Agenda. Journal of Product Innovation Management, 30(5), 812-820.
 16. Creswell, J. W. (2002). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Prentice Hall.
 17. Floyd, S. W., & Lane, P. J. (2000). Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal. Academy of management review,25(1), 154-177.
 18. Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of product innovation management, 19(2), 110-132.
 19. Glaser, L., Fourne, S. P., & Elfring, T. (2015). Achieving strategic renewal: the multi-level influences of top and middle managers’ boundary-spanning. Small Business Economics, 1-23.
 20. Guth, W. D., & Ginsberg, A. (1990). Guest editors’ introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic management journal, 11(4), 5-15.
 21. Helfat, C. E. (2002). Stylized facts regarding the evolution of organizational resources and capabilities. In Helfat C. E. (ed). The SMS Blackwell Handbook of Organizational Capabilities. Blackwell Publishing, Malden, MA, 1–11.
 22. Hoskisson, R. E., & Busenitz, L. W. (2002). Market uncertainty and learning distance in corporate entrepreneurship entry mode choice. Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, 151, 172.
 23. Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., Holt, D. T., & Wales, W. J. (2013). Assessing a measurement of organizational preparedness for corporate entrepreneurship. Journal of Product Innovation Management, 30(5), 937-955.
 24. Huff, J. O., & Huff, A. S. Thomas, H., (1992). Strategic renewal and the interaction of cumulative stress and inertia. Strategic Management Journal,13 (Summar special issue), 55-80
 25. Jones, O., & Macpherson, A. (2006). Inter-organizational learning and strategic renewal in SMEs: extending the 4I framework. Long Range Planning, 39(2), 155-175.
 26. Kearney, C., & Morris, M. H. (2015). Strategic renewal as a mediator of environmental effects on public sector performance. Small Business Economics, 1-21.
 27. Kirzner, Israel M. (1998), Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, Journal of Economic Literature, 35(1), 60-85.
 28. Kuratko, D. F., & Audretsch, D. B. (2009). Strategic entrepreneurship: exploring different perspectives of an emerging concept. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 1-17.
 29. Kuratko, D. F., & Audretsch, D. B. (2013). Clarifying the domains of corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 9(3), 323-335.
 30. Kwee, Z. (2009). Investigating Three Key Principles of Sustained Strategic Renewal: A Longitudinal Study of Long-Lived Firms, [PhD Thsis], Erasmus Research Institute of Management (ERIM).
 31. Leavy, B. (1997). Strategic renewal—is disruptive revolution unavoidable? Strategic Change, 6(5), 283-298.
 32. Lewin, A.Y. and Volberda, H.W. (2004). The Co-evolution Advantage: Mobilizing the Self-Renewing Organization. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
 33. March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2, 71-87.
 34. Morris, M.H., Kuratko, D.F., & Covin, J.G. (2008). Corporate entrepreneurship and innovation. Mason, OH:Thomson/South-Western Publishers.
 35. Osborne, R. L. (1992). Entrepreneurial renewal. Business Horizons, 35(6), 58-63.
 36. Phan, P. H., M. Wright, D. Ucbasaran, and W. Tan. (2009). Corporate entrepreneurship: Current research and future directions. Journal of Business Venturing 24 (3): 197–205.
 37. Sciascia, S., Alberti, F. G., & Salvato, C. (2009). Firm-Level Entrepreneurial Renewal. Entrepreneurial Strategic Content, 11, 41.
 38. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.
 39. Sharma, P., and J. J. Chrisman. (1999). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice 23 (3): 11–27.
 40. Strauss, A. L. & Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed., Sage.
 41. Turner, S. F., Mitchell, W., & Bettis, R. A. (2007), Strategic Renewal via Generational Product Innovation: The Impact of Market Concentration on Firms’ Responsiveness to Competitive and Complementary External Events.
 42. Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution?. Academy of management review, 14(4), 490-495.
 43. Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic management journal, 24(10), 991-995.
 44. Zahra, S. A., Kuratko, D. F., & Jennings, D. F. (1999). Entrepreneurship and the acquisition of dynamic organizational capabilities. Entrepreneurship Theory & Practice, 23(3), 5–10.
 45. Zahra, S. A., & Wright, M. (2011). Entrepreneurship's next act. The Academy of Management Perspectives, 25(4), 67-83.
 46. Zur, A., & Walega, A. (2015). Routines do matter: role of internal communication in firm-level entrepreneurship. Baltic Journal of Management,10(1), 119-139.