شناسایی و ترکیب قابلیت‌های سازمانی در موفقیت رقابتی صنعت نوشیدنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار، دانشگاه تهران.

2 ** کارشناس ارشد، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول مقاله).

3 *** استادیار، دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده     هدف از پژوهش حاضر شناسایی قابلیت­های سازمانی متمایزکننده با توجه به فضای رقابتی حاکم بر صنعت نوشیدنی برای «شرکت زمزم» است که به این منظور از روش پژوهش آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، کارشناسان مسئول و مشاوران شرکت زمزم است. مصاحبه­شوندگان با روش نمونه­گیری قضاوتی و هدفمند و گلوله برفی انتخاب و پس از کدگذاری متن مصاحبه­ها، مفاهیم و مقوله‌های قابلیت­های سازمانی با روش تحلیل محتوا به­دست آمد. در بخش کمّی برای رتبه­بندی قابلیت­های شناسایی­شده، پرسشنامه­های لازم در میان اعضای نمونه‌ آماری که متشکل از یک­صد نفر از مدیران، معاونان، کارشناسان و همچنین مشاوران مجموعه زمزم بوده است توزیع و از آمار استنباطی و توصیفی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد؛ درنهایت پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان زمزم، 65 قابلیت سازمانی در قالب 17 مقوله اصلی در دو دسته­ عمده از قابلیت­های مدیریتی و عملیاتی استخراج شد. در بخش کمّی نیز قابلیت­هایی ازجمله نقش واحد پژوهش و توسعه، توسعه­ محصول جدید و خوش­نامی و اعتبار برای نوآوری در صنعت، در بالاترین سطح از رتبه­بندی قابلیت­های سازمانی «شرکت زمزم» قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


 1. Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17, 99-120.
 2. Boonpattarakan, A. (2008). Model of Thai Small and Medium Sized Enterprises’Organizational Capabilities: Review and Verification. Journal of Management Research, 4(3), 15-42.
 3. Cepeda, G. and Vera, D. (2007). Dynamic capabilities and operational capabilities: A knowledge management perspective. Journal of Business Research, 60, 426–437.
 4. Collis, D. J. (1994). Research note: How valuable are organizational capabilities?. Strategic Management Journal, 15, 143–152.
 5. Coyne, K. P. (1986). Sustainable Competitive Advantage-What It Is, What It Isn't. Business Horizons.
 6. Day, G. S. (1994). The Capabilities of Market-Driven Organizations. Journal of Marketing, 58(4), 37–52.
 7. Day, G. S. (2011). Closing the Marketing Capabilities Gap. Journal of Marketing, 75, 183-195.
 8. Drnevich, P. L. and Kriauciunasa, A. P. (2011). Clarifying the Conditions and Limits of the Contributions of Ordinary and Dynamic Capabilities to Relative Firm Performance. Strategic Management Journal, 32, 254-279.
 9. Ethiraj, S. K., Kale, P., Krishnan, M. S. and Singh, J. V. (2005). Where Do Capabilitie Come From and How Do They Matter? A Study in the Software Services Industry. Strategic Management Journal, 26, 25–45.
 10. Gill, L. and Delahaye, B. L. (2004). Building organisational capability: Your future, your business. In Proceedings 18th Annual Conference of the Australian and New Zealand Academy of Management.
 11. Grant, M. R. (1996). Prospering in Dynamically-competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration. Organization Science, 7(4), 375-387.
 12. Hadavi, S. A. (1388). What is dynamic capability? Tadbir, 212, 35-40. (in Persian).
 13. Helfat C. E. and Liberman, M. B. (2002). The birth of capabilities: market entry and the importance of pre-history. Industrial and corporate change, 11(4), 725-760.
 14. Helfat, C. E. and Peteraf, M. A. (2003). The Dynamic Resource-Based View: Capability Lifecycles. Strategic Management Journal, 24 (10), 997–1010.
 15. Jones, D. F., Schmitz, D., France, N. and Orlandi, M. (2010). The ACORD Capability Model. Published by: ACORD Corporation.
 16. King, J. B. (2005). The Top 10 Reasons Businesses Succeed. EzineArticles. Retrieved May 2008 from http://ezinearticles.com/?The-Top-10-Reasons-Businesses-Succeed&id=12514.
 17. Kotler, P. and Armstrong, G. (1997). Principles of marketing. Translated by Forouzandeh, B. (1389). Amoukhteh Publishing. (in Persian).
 18. Lee, H., and Kelley, D. (2008). Building dynamic capabilities for innovation: An exploratory study of key management practices. R & D Management, 38(2), 155–168.
 19. Martelo, S., Barroso, C. and Cepeda, G. (2013). The use of organizational capabilities to increase customer value. Journal of Business Research, 66, 2042–2050.
 20. Mattsson, J. and Fuglsang, L. (2011). Towards a Measure of the Dynamic Capability of the Firm. In ANZMAC conference paper. (pp. 5). Perth, Western Australia: ANZMAC : Australian New Zeeland Marketing Association.
 21. McKelvie, A. and Davidsson, P. (2009). From Resource Base to Dynamic Capabilities: an Investigation of New Firms. British Journal of Management, 20, 63–80.
 22. Schienstock, G. (2009). Organiizational Capabilities: Some reflections on the concept. Research Unit for Technology, Science and Innovation Studies (TaSTI). University of Tampere. IAREG Working Paper 1.2.c.
 23. Schreyogg, G., and Kliesch-Eberl, M. (2007). How dynamic can organizational capabilities be? Towards a dual-process model of capability dynamization. Strategic Management Journal, 28(9), 913–933.
 24. Ulrich, D. and Lake D. (1991). Organizational capability: creating competitive advantage. Academy of Management Executive, 5(1), 77-92.
 25. Weerawardena, J. and Mavondo, F. T. (2011). Capabilities, innovation and competitive advantage. Industrial Marketing Management, 40, 1220–1223.
 26. Wu, S. J., Melnyk, S. A. and Flynn, B. B. (2010). Operational Capabilities: The Secret Ingredient. Decision Sciences Journal, 41(4), 721–754.
 27. Zahra, S. A. Sapienza, H. J. and Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda. Journal of Management Studies, 43, 917–955.