ارزیابی کیفیت وب‌سایت شرکت بیمه پارسیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه قم (نویسنده مسئول).

2 ** کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی قم.

چکیده

امروزه بیشتر شرکت‌های بیمه‌گر خدمات خود را از طریق وب‌سایت­های‌ رسمی ارائه می­دهند. با توجه به نقش مهم کیفیت وب‌سایت در جلب نظر مشتریان، این پژوهش می‌کوشد تا با اتکا به الگوی ای‌ـ‌کوال، کیفیت وب‌سایت «شرکت بیمه پارسیان» را از منظر کاربران آن تحلیل کند؛ بدین منظور پرسشنامه‌ای استاندارد از طریق پست الکترونیک برای 400 نفر از کاربران وب‌سایت شرکت ارسال شد. تحلیل داده‌های 232 پرسشنامه معتبر گردآوری‌شده نشان‌دهنده فاصله‌ای معنا‌دار بین وضع موجود و وضع آرمانی وب‌سایت از منظر کاربران بود. با توجه به نتایج تحلیل‌های رگرسیونی، پیشنهاد می‌شود برای دستیابی به سطح آرمانی موردنظر کاربران ابتدا بر قابلیت استفاده، سپس تعامل خدمات و درنهایت کیفیت اطلاعات وب‌سایت تمرکز شود؛ درضمن از تحلیل واریانس عاملی با اندازه‌های تکراری برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر هر مؤلفه استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که در بُعد قابلیت استفاده عامل «سهولت استفاده» در رتبه نخست و عامل «جذابیت ظاهری» در رتبه انتهایی، در بُعد تعامل خدمات عامل «صداقت و پاسخگویی در ارائه خدمات» در رتبه نخست و عامل «امنیت تراکنش‌ها» در رتبه انتهایی و در بُعد کیفیت اطلاعات عامل «بهنگام‌بودن اطلاعات» در رتبه نخست و «قابل‌فهم‌بودن اطلاعات» در رتبه انتهایی قرار دارند

کلیدواژه‌ها


 1. Barnes, S. J. & Vidgen, R. (2012). User acceptance and corporate intranet quality: An evaluation with iQual. Information & Management, 49, 164-170.
 2. Barnes, S. J. & Vidgen, R. (2005). Data triangulation in action: using comment analysis to refine web quality metrics, Proceedings of the 13th European conference on information systems, Information Systems in a Rapidly Changing Economy, ECIS 2005, May 26-28, Regensburg, Germany.
 3. Barnes, S. J. & Vidgen, R. (2003). Measuring Web site quality improvements: a case study of the forum on strategic management knowledge exchange. Industrial Management & Data Systems, 103, 297-309.
 4. Barnes, S. J. & Vidgen, R. (2002). An Integrative Approach to the Assessment of E-Commerce Quality. Journal of Electronic Commerce Research, 3, 114-127.
 5. Bauer, H. H., Falk, T. & Hammerschmidt, M. (2006). eTransQual: A transaction process-based approach for capturing service quality in online shopping. Journal of Business Research, 59, 866-875.
 6. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum Associates.
 7. Connolly, R., Bannister, F. & Kearney, A. (2010). Government website service quality: a study of the Irish revenue online service. European Journal of Information Systems, 19, 649-667.
 8. Ding, D. X., Hu, P. J.-H. & Sheng, O. R. L. (2011). e-SELFQUAL: A scale for measuring online self-service quality. Journal of Business Research, 64, 508-515.
 9. George, A. & Kumar, G. S. G. (2014). Impact of service quality dimensions in internet banking on customer satisfaction. DECISION, 41, 73-85.
 10. Haqiqi, M. & Sayhoon, A. (2009). Providing an electronic maturity model for service processes in indurance industry and test it in Parsian Insurance Co., Quarterly Juornal of Insurance Industry, 3 & 4, 77-111 (In Persian).
 11. Hooman, H. (2006), Structural Equation Modelling with Application of LISREL, Tehran: SAMT Publication (In Persian).
 12. Insurance Research Center. (2014), Qualitative and quantitative analysis of insurance peneteration ratio in Iran, Tehran: Central Insurance Organization of Iran (In Persian).
 13. Kandulapati, S. & Shekhar Bellamkonda, R. (2014). E-service quality: a study of online shoppers in India. American Journal of Business, 29, 178-188.
 14. Kim, M., Kim, J. H. & Lennon, S. J. (2006). Online service attributes available on apparel retail web sites: an E-S-QUAL approach. Managing Service Quality, 16, 51-77.
 15. Lai, J.-Y., Ulhas, K. & Lin, J.-D. (2014). Assessing and managing e-commerce service convenience. Information Systems Frontiers, 16, 273-289.
 16. Manasra, E. A., Zaid, M. K. S. A. & Taherqutaishat, F. (2013). Investigating the Impact of Website Quality on Consumers’ Satisfaction in Jordanian Telecommunication Sector. Arab Economic and Business Journal, 8, 31-37.
 17. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: a multiple item scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research, 7, 213-233.
 18. Rotchanakitumnuai, S. (2008). Measuring e‐government service value with the E‐GOVSQUAL‐RISK model. Business Process Management Journal, 14, 724-737.
 19. Roy, S. & Zeng, W. (2015). The World of Signals. Social Multimedia Signals. Springer International Publishing.
 20. Sanayei, A., Poormostafa Kh. M., Ghazifard, A., & Nasirzadeh, M. (2012). The effect of electronic service quality on customer satisfaction and repurchase intention. Journal Busuness Management, 12, 87-108 (In Persian).
 21. Smith, P. R. & Chaffey, D. (2002). e-Marketing excellence: The Heart of eBusiness, Butterworth-Heinemann.
 22. Zahedi, S. & Biniaz, J. (2008), Assessing the quality of electronic services in Raja Passenger Trains Company. Journal of Information Technology Management, 1, 65-82 (In Persian).