تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش تعدیلی رکود دانش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 ** دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

 پژوهش حاضر با رویکردی کمّی سعی دارد تأثیر مؤلفه‌های سرمایه‌ فکری بر قابلیت ‌یادگیری سازمانی و نوآوری به‌عنوان متغیر میانجی و سپس ارتباط آن‌ با عملکرد توسعه محصول جدید به‌عنوان متغیر وابسته اصلی پژوهش را آزمون کند؛ همچنین در این پژوهش بر تأثیر تعدیلی متغیر ایستایی دانش تأکید می‌شود. 10 فرضیه، تبیین‌کننده روابط این متغیرها است. برای تحلیل داده‌‌‌ها از نرم‌افزارهای SPSS19 و SmartPLS2 استفاده شده است. جامعه موردمطالعه، شرکت‌های فعال در مراکز رشد واحدهای فناوری تهران است که نمونه‌ای 124‌تایی به روش تصادفی انتخاب شد. پرسشنامه‌ای با طیف پنج‌گانه لیکرت که از منابع معتبر برای طراحی آن استفاده شده و روایی آن با نظر اساتید به تأیید رسید در این مؤسسه‌ها توزیع و به روش خود‌گزارشی تکمیل شد. پایایی ابزار مورداستفاده با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای بخش سرمایه فکری 910/0، قابلیت یادگیری سازمانی 916/0، نوآوری 896/0 عملکرد توسعه محصول جدید 881/0 و رکود دانش 517/0 به‌دست آمد که نشان‌دهنده مطلوبیت مناسب ابزار است. الگوی پژوهش با استفاده از روش الگوی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی آزمون شد. نتایج، ضمن برازش خوب الگو، همه فرضیه‌های پژوهش به‌جز یک مورد را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abernathy, W.J., & Clark, K.B. (1985). Innovation: mapping the winds of creative destruction. Research Policy, 14, 3–22.
 2. Azizi, S. (2013). Mediator Variables, mediating and intervening in marketing research: concept, differences, statistical tests and procedures. New Marketing Research Journal, 2(3), 157-176. (In Persian).
 3. Bontis, N., Chua Chong K., & Richardson, S. (2000). Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries. Journal of intellectual capital, 1(1), 85 – 100.
 4. Bozbura, Tunc F. (2004). Measurement and application of intellectual capital in Turkey, The Learning Organization, 11(4(, 357 – 367.
 5. Carlucci, D., & Lerro, A. (2010). Investigating the Role of Intellectual Capital in today’s Business Landscape. Measuring Business Excellence, 14(4), 3-10.
 6. Cooper R.G., & Kleinschmidt E.J. (1987). New products: what separates winners from losers?. Journal of Product Innovation Management, 4:169-84.
 7. Danaeifard, H., Alvani, S M., & Azar, A. (2004). Quantitative methodology in management. Tehran, saffar-eshragi publication.
 8. Fang C. H., Chang S. T., & Chen G. L. (2010). Organizational Learning Capability and Organizational Innovation: The Moderating Role of Knowledge Inertia. African Journal of Business Management, 5(5), 1864-1870.
 9. Gatignon, H., Tushman, M.L., Smith, W., & Anderson, P. (2002). A Structural Approach to Assessing innovation: Construct Development of Innovation locus, type, and Characteristics. Journal of Management Science, 48(9), 1103-1122.
 10. Ghochani, F., & AmirYousefi, Z. (2011). Review the current situation and the ideal situation of intellectual capital in Export Development Bank of Iran, Master's Thesis, shahid beheshti university. (In persian).
 11. Ghochani, F., & Barati Keshe, A. (2009). Investigation of the relationship between intellectual capital in empowering managers to decide a case study of Iran Khodro Company. Master's Thesis, shahid Beheshti University. ( In persian).
 12. HajiKarimi, A.A., & Bathaei, A. (2010). Intellectual Capital Management. Tehran, Business Training Center. ( In Persian).
 13. Hui H., & Fang, W. (2009). Intellectual Capital and New Product Development Performance: The Mediating Role of Organizational Learning Capability. Technological Forecasting & Social Change, 76, 664-677.
 14. Komonenic, B., & Pokrajic, D. (2012). Intellectual Capital and Corporate Performance of MNCs in Serbia. Journal of Intellectual Capital, 13(1), 106-119.
 15. Manian, A., Asghari Zadeh, E., & Banadaki, M. (2011). The role of knowledge management in new product development process performance management of SME companies in the software industry in Yazd province. Information technology management, 8(2), 133-150. ( In Persian).
 16. Mollahoseini, A., Forghani, M.A., & Moradkhani, Bardia. (2010). the effect of organizational learning capability on the performance of SME in the city of Kerman, using AHP. Explore publication of Business Administration, 2(3), 91-111. ( In Persian).
 17. Movin, S., & cavaleria, S. (2004). View Point Viewing Learning Organizations through a Sacial Learning lens, the learning organization, 11(3), 285-289.
 18. Pucar, S. (2012). The Influence of Intellectual Capital on Export. Journal of Intellectual Capital, 13(2), 226-248.
 19. Rashidi, M. M., Habibi, M., & Jafari Farsani, J. (2010). Relationship between intellectual capital and organizational learning capability in energy international studying center, Journal of management and human resources in the petroleum industry, 4(11), 59-76. ( In Persian).
 20. Saunders, M., Lewis, & Thorhill, A. (2012). Research Methods for Business Students. Fifth edition, prentice hall, London.
 21. Seyyed Naghavi, M., Sepandar, S., & Raminmehr H. (2012). the effects of intellectual capital on organizational performance with emphasis on the role of mediator ability to learn at branches of Saderat Bank in Tehran. Business administration, 4(12), 53-70. .( in Persian).
 22. Shu-Hsien Liao, Chi-chuan Wu, & Chi-chuan Wu. (2010). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation. Expert Systems with Applications, 37(2), 1096–1103.
 23. Shu-hsien, Liao., Wu-Chen, Fei., & Chih-Tang, Liu. (2008). Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation, technovation, 28(4), 183-195.
 24. Souder, w.e. (1988). Managing relations between R&D and marking in new product development projects, J. Prod. Innov. Manag. 5 (1), 6–19.
 25. Susana, Peres L., Gose, Manuel M., & ordas, Camilo J. (2005). Organizational Learning as Adetermining Factor in Business Performance. The Learning organization, 12(3), 227-247.
 26. Sussan, F. (2012). Consumer Interaction as Intellectual Capital. Journal of Intellectual Capital, 13(1), 81-105.
 27. Talebi, Kambiz. (2006). Incremental innovation versus radical innovation. Management culture, 4(13), 113-130. ( In Persian).
 28. Talei far, R., & Hatami Nasab, S. H. (2011). examining the challenges of new product development in small and medium enterprises (Case Study: food and drink industry of the province. Technology growth, 7(27), 34-44. ( In Persian).
 29. Teo H. H., & Wang X., (2005). Organizational Learning Capacity and Attitude toward Complex Technological Innovations: An Empirical Study. InterScience, 57(2), 279-264.