رابطه بین راهبرد‌های کسب‌و‌کار و راهبرد‌های بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار، دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول).

2 ** استادیار، دانشگاه کردستان.

3 *** دانشجوی کارشناس ارشد، دانشگاه کردستان.

چکیده

     در محیط متغیر و پویای امروزی، شرکت­ها نیازمند طراحی و بهره­گیری از راهبرد­هایی هستند که بتواند آن‌ها را در بهبود روز­افزون عملکردشان یاری­ رساند؛ از سوی دیگر ارائه ­بهترین ­عملکرد در­ زمینه‌ی بازاریابی به اساسی­ترین دغدغه­ی مدیران تبدیل شده است و می­کوشند تا به عملکرد برتر دست یابند؛ بنابراین بهره­گیری راهبرد مناسب ازجمله موارد مهم هر شرکتی است. هدف این­ مقاله بررسی رابطه ­بین راهبردهای کسب‌وکار و راهبردهای بازاریابی در شرکت­های کوچک و متوسط است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و جزو پژوهش‌های همبستگی محسوب می­شود. جامعه آماری شامل 345 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت­ها است که با استفاده از روش نمونه­گیری دردسترس و بهره­گیری از فرمول­ کوکران حجم نمونه 182 نفر لحاظ شد. برای جمع­آوری داده­های پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر‌ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط استادان دانشگاه و اعتبار سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم­افزار لیزرل موردبررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین راهبرد­های کسب­و­کار و راهبرد­های بازاریابی همبستگی قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


  1. راهبرد؛ راهبرد کسب‌وکار؛ راهبرد بازاریابی؛ شرکت‌های کوچک و متوسط.