قواعد رقابت سالم و مقایسه کشورهای منتخب از نظر رقابت‌پذیری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.

2 ** استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده     مداخله دولت در اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اما از یک­سو مداخلات نباید به­حدی برسد که سبب تصدی‌گری در اقتصاد شود و از سوی دیگر با سپردن اقتصاد به دست بازار بدون نظارت بر آن، به علت نارسایی‌های موجود در محورهای توزیع، تخصیص، تثبیت و تقنین، همواره هدف نهائی که افزایش کارآیی و رفاه مصرف‌کننده و ایجاد تعادل است، میسر نخواهد شد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی به مقایسه رتبه ایران با سایر کشورها از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری می‌پردازد و نشان‌دهنده وضعیت نامناسب کشور از این لحاظ است. این در حالی است که ابزار حقوق رقابت به­نحو کارآمد بر محیط اقتصادی تأثیرگذار است و سیاست‌های اقتصادی را تحقق می‌بخشند و بدیهی است که بازیگران اقتصادی و به‌ویژه مدیران در راستای موفقیت مجموعه خود باید از آن قواعد مطلع باشند و در تصمیم‌های مدیریتی خود آن‌ها را مورد‌ملاحظه جدی قرار دهند، چه بسا آشنایی با این قواعد و رعایت آن­ها به­عنوان یکی از زیر‌بخش‌های شاخص‌های رقابت‌پذیری در ارتقای رتبه ایران از نظر رقابت‌پذیری جهانی نقش مؤثری را ایفا می‌کند

کلیدواژه‌ها


 1. Alaedini, A.A. (2012). Competition Law in the Light of Legislative Revolutions. Majd Pub Co., 1st ed., Tehran, 60-100 (In Persian).
 2. Bagheri, M. (2005). Market-based economy and shortcomings of private law. Journal of law and politics, 20, 44-64 (In Persian).
 3. Chavanasporn, Walailuck & Ewald, Christian-Oliver. (2011). Privatization of Businesses and Flexible Investment: A Real Option Approach, Decisions Econ Finan. Springer-Verlag, 35. P.75.
 4. Dabbah, Mehr M. (2004). EC & UK Competition Law, Comentary, Case and Materials. Cambridge University Press. pp. 134-233 (In Persian).
 5. Dadgar, Y., and Rahmani, T. (2005). Fundamentals and Basics of Economy for Everyone. Second edition, Qom Book Garden, 68 (In Persian).
 6. Future Perspective Document of Islamic Republic of Iran on 1404.
 7. Ghamami, S. M. M., & Esmaeili, M. (2010), Comparative study of competition law in Iran and France. Journal of Islamic Law, 11(2), 170-180 (In Persian).
 8. Green, O. (2008). Integration of Non-Efficiency Objectives in Competition Law, A Thesis Submitted In Conformity with the Requirements for the Degree of Master of Laws, Faculty of Law, University of Toronto.pp.20-30.
 9. Hosseini, SH. & Shafiee, A. (2007). The effect of competition law on facilitating competition, competitiveness and standard of living. Quarterly Journal of Commerce, 45, 248-253.
 10. Jafari Samini, A., & Karam S. (2005). Globalization, Indicators and the Place of Iran's Economy. The Commerce Printing and Publishing Company, 94-99 (In Persian).
 11. Jones, A & Sufrin, B. (2004). EC Competition Law. Second Edition, Oxford University Press.pp. 20-25.
 12. Khodadad Kashi, F. & Shahiki Tash, M.N. (2007). The scope and extent of competition law due to the economic structure (of Iran). Journal of law and politics, Allameh Tabatabaei University Faculty of Law and Political Science, 23, 59-63(In Persian).
 13. Marcos, F. (2006). Do Developing Countries Need Competiton law And Policy? Instituto de Empresa Business School. pp. 1-2.
 14. Mir Ahsani, M. (2013). Studying the indicators of competitiveness of changes over the past years and Iran's position between the region and the world in the years (2013-2012), Economic Journal, 1 and 2, 107-128.
 15. MirJalili, S.H. (2004). New issues in the World Trade Organization, WTO, structure, rules and agreements "training set". Business publishing company, 7-34 (In Persian).
 16. Office of Economic Studies and Economic Planning Department (2005). Ministry of Commerce, Competition Law: Principles and experience of countries. Printing, commercial printing and publishing company, 70-75 (In Persian).
 17. Parliamentary Research Center (2006). Expertise on the bill facilitating competition rules and procedures related to control and prevent the formation of monopolies. No. 8024, 2-7.
 18. Parliamentary Research Center, Serial No. 3020. 46
 19. Plan and Budget Organization (1995). Free Competition, The Experiences of Some Countries. The Study Group of Investigating Rules and Regulations Preventing Development, 2, 20-21.
 20. Posner, R. (1973). Natural Monopoly and Regulation. 3 Bell J. of Econ. pp, 14-17.
 21. Samavati, H. (1995). Introduction to business competition law and its role in policy-making and market regulation. Ferdowsi publishing, printing, 25-50 (In Persian).
 22. Scherer, F.M. & Ross, D. (1990). Industrial Market Structure & Economic Performance, University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. pp. 14-16.
 23. Shokouhi M. (2002). Trade Competition Law in Europe Union. Mizan, 15-58 (In Persian).
 24. Taggart, R. (2004). State and Price Regulation. Oxford University Press. pp35-45.
 25. The Global Competitiveness Report (2011-2015).
 26. The law of the modification of some acts of the fourth economical, social and cultural developement plan of the Islamic Republic of Iran (In Persian).
 27. Waffen, K. (2007). Should Competition Law Promote efficiency? Some reflections of Economist on the normative foundation law, Drexel, Joseph, Chltenham, Edward elgerg. P.18.
 28. UNCTAD (2002). Model Law on competition, U.N, Geneva.
 29. WTO (1997). Trade and Competition Policy. Annual Report, vol, 1, Special topic, Geneva.