رویکردهای تعامل‌پذیر در صنایع خدماتی سنجش شبکه‌های نظام سلامت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استاد، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).

2 ** دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

چکیده     هدف از پژوهش حاضر، توسعه رویکردهای تعامل‌پذیر در صنایع خدماتی و سنجش خوشه­های نظام سلامت کشور مبتنی بر شبیه­سازی کارکردهای تعامل­پذیر در مراکز بهداشتی و درمانی و تبیین روابط چند سطحی میان متغیرهای تعریف­شده در سطوح مختلف است. الگو­های عملیاتی تعامل‌پذیری در حوزه سلامت از سطوح و ابعاد متعددی برخوردار است که تبیین دقیق و صحیح سازوکارهای مربوط به آن‌ها، تسهیل‌کننده فرایندهای اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. در همین راستا در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تبیین الگوی تعامل‌پذیری در این حوزه، رویکردهای رایج در این بخش استخراج و سپس مطابق با رویکرد شبیه­سازی به­کار­رفته، چارچوب پیشنهادی برای تعامل­پذیری دولت الکترونیکی در حوزه سلامت کشور ارائه شود. جامعه آماری موردمطالعه کارشناسان، مدیران و خبرگان حوزه سلامت، فناوری اطلاعات و مدیریت درمان بودند که با بهره­گیری از الگوی نمونه­گیری خوشه­ای-تصادفی و با برگزاری جلسه­های دلفی، مؤلفه­ها و ابعاد موردنظر الگوی پیشنهادی اعتبارسنجی شد. درنهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از نظرسنجی از خبرگان اعتبارسنجی و تبیین شد؛ به‌نحوی‌ که با ضرایب نزدیکی مربوط به خوشه­ها، رویکردهای بهینه تعامل‌پذیری بر حسب شاخص­های هزینه­ای، درآمدی، زمانی و کیفی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


 1. . مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات. (1387). نظام جامع فناوری اطلاعات. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 2. Anderson. J. G. (2007). Social, ethical and legal barriers to e-health". International journal of medical informatics, 76(5), 480-483.
 3. Australian Government Department of Health and Aging. (2008). ICT Standards in the Health Sector: Current Situation and Prospects". Available from: http://goo.gl/KOKZn.
 4. Beale T. & M. D Heard, (2007). An Ontology-based Model of Clinical Information. MEINFO 2007, 760-766.
 5. Benson. T. (2010). Principles of health interoperability HL7 and SNOMED. Springer.
 6. Bilykh, I., Jahnke, J., McCallum, G., & Price, M. (2006). Using the clinical document architecture as open data exchange format for interfacing EMRs with clinical decision support systems. In: Proc of the 19th IEEE symposium on Computer- Based Medical Systems, 855–860.
 7. Blaya, J. A. H. S. Fraser and B. Holt. (2010). E-health technologies show promise in developing countries. Health Aairs, 29(2), 244-251.
 8. Doebbeling, B., Chou, A., & Tierney, W. (2006). Priorities and strategies for the implementation of integrated informatics and communications technology to improve evidence-based practice. J Gen Int Med, S50–557.
 9. European Commission. (2008). ICT Standards in the Health Sector: Current Situation and Prospects". Available from: http://goo.gl/KOKZn.
 10. German, E., Leibowitz, A., & Shahar, Y. (2009). An architecture for linking medical decision support applications to clinical databases and its evaluation. J Biomed Inform 42(2) , 203-218.
 11. Goroll, A., Simon, S., Tripathi, M., & Ascenzo, C. (2009). Community-wide implementation of health information technology: the Massachusetts eHealth collaborative experience. J Am Med Inform Assoc 16(1), 132-139.
 12. ITU. (2011). Standards and eHealth". Available from: http://alturl.com/tygq9.
 13. Kokkinaki, A. I. Chouvarda & N, Maglaveras (2006). Integrating SCP-ECG files and Patient Records: An Ontology Based Approach. The Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, pp. 1-7, July.
 14. Maldonado, J., & et.al. (2011). Conceptbased exchange of healthcare information: the Link EHR approach. In: Proc. of the 1st IEEE international conference on Healthcare Informatics (pp. 150-157). Boston: IEEE.
 15. Meingast, M. T. Roosta and S. Sastry. (2006). Security and privacy issues with health care information technology". In Engineering in Medicine and Biology Society, 2006. EMBS'06. 28th Annual International Conference of the IEEE, pp. 5453-5458. IEEE.
 16. Moniz. B. (2009). Examining the unintended consequences of computerized provider order entry system implementation. Online Journal of Nursing Informatics (OJNI).
 17. Ohmann, C., & Kuchinke, W. (2009). Future developments of medical informatics from the viewpoint of networked clinical research. Interoperability and integration. Methods Inf Med 48(1), 45–54.
 18. Rosati K. and M. Lamar. (2005). The Quest for Interoperable Electronic Health Records: A Guide to Legal Issues in Establishing Health Information Networks. Available from: http://goo.gl/zALFm.
 19. Ryan, A. (2006). Towards Semantic Interoperability in Healthcare: Ontology Mapping from SNOMED-CT to HL7 version 3. Conferences in Research and Practice in Information Technology (CRPIT), 72, 1-6.
 20. Stroetmann, K. A. J. Artmann, J. Dumortier and G. Verhenneman. United in Diversity: Legal chal-
 21. Vernadat. F. B. (2010). Technical, semantic and organizational issues of enterprise interoperability and networking. Annual Reviews in Control, 34(1), 139-144.
 22. WHO & ITU. (2012). National eHealth Strategy Toolkit. Available from: http://goo.gl/uxMvE.
 23. WHO. (2013). eHealth Standardisation and Interoperability. Available from: http://goo.gl/O1Buv.