الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

2 ** کارشناس ارشد، دانشگاه تهران.

چکیده

با توجه به‌ضرورت مدیریت راهبردی، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت راهبردی برای یک سازمان مادر است. به‌منظور طراحی چنین مدلی چهار مرحله اصلی انجام ‌شده است: بررسی مبانی مدیریت راهبردی؛ مطالعه تطبیقی سازمان­های مشابه داخلی و خارجی؛ بررسی نتایج آسیب­شناسی برنامه راهبردی پنج­ساله نخست سازمان و بررسی ویژگی­های سازمان موردمطالعه. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده اکتشافی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد منتخب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و گروه مشاوره است که درمجموع 36 نفر هستند. بر اساس نتایج، هیچ مدل جامعی برای همه سازمان­ها وجود ندارد. نتیجه مطالعه تطبیقی، باعث شناسایی دو نوع سازمان شد که در طراحی مدل بر ویژگی‌های مثبت این سازمان­ها تأکید و از ویژگی‌های منفی پرهیز شده است. ازآنجاکه در آسیب‌شناسی برنامه قبلی، کنترل و اجرا بیشترین شکاف را با وضع مطلوب داشته‌اند، در مدل نهایی لایه‌ای تحت­عنوان عوامل زیرساختی که تضمین‌کننده اجرای موفق راهبردهای سازمان است، مدنظر قرار گرفت. پس از طراحی الگوی اولیه، برای مطابقت با سازمان، از جامعه آماری نظرسنجی صورت گرفت و پس از تحلیل و اعمال نظرها، الگوی نهایی باعنوان «الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر»، طراحی شد

کلیدواژه‌ها


 1. Aghazade M., Shahbaz M, Saeed & Farahmand Amene (2013). Designing Conceptual Model for Key Factors of Strategy Realization in Iranian Organizations Using ISM . Development strategy journal, 35, 91-124 (in Persian)
 2. Andrews, K. (1971). The Concept of Corporate Strategy. Burr Ridge, IL: Dow-Jones, Irwin
 3. Andrews KR (1980). The Concept of Corporate Strategy, 2nd Edition. Home Wood, Illinois, Richard D. Irwin Inc, p26.
 4. David, F. R. (2011). Strategic management: Concepts and cases. Peaeson/Prentice Hall.
 5. David, F. R. (2015). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts. Prentice Hall.‏
 6. Dess, G. G., & Lumpkin, G. T. (2013). Strategic management: Creating competitive advantages. McGraw-Hill, New York, NY2003.
 7. Engert, S., Rauter, R., & Baumgartner, R. J. (2016). Exploring the integration of corporate sustainability into strategic management: a literature review. Journal of Cleaner Production, 112, 2833-2850.
 8. Ghahremani, M (2014). Developing Strategic Management Model for Higher Education in Iran. Journal of Educational Research, 29, 102-123 (in Persian)
 9. Grant, R., Butler, B., Orr, S., & Murray, P. A. (2014). Contemporary strategic management: an Australasian perspective. John Wiley & Sons Australia, Ltd..
 10. Haghighi. K ; Hajipour, B;Mazlomi,N & Momeni, M (2016). Modeling the factors influencing the innovation in the food industry. Journal of business management, 15, 33-48 (In Persian)
 11. Hesterly, W., & Barney, J. B. (2015). Strategic Management and Competitive Advantage Concepts and Cases. Pearson Higher Ed.‏ usiness Press.‏
 12. Hill, C., Jones, G., & Schilling, M. (2014). Strategic management: theory: an integrated approach. Cengage Learning.
 13. Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2013). Essentials of strategic management. Pearson Education
 14. Kaplan, R., & Norton, D. P. (2013). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business Press.
 15. Lynch. R (2006). Corporate Strategy. Financial Times, Prentice Hall.
 16. Nekoezadeh, M; Hossieni, S.M; GHarechi, M & Hajikarimi, A (2015). Relationship between dynamic capabilities and dynamic environment. Journal of business management, 21, 85-103(in Persian)
 17. Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2013). Strategic Management: Planning for Domestic & Global Competition. McGraw-Hill/Irwin.‏
 18. Poister, T. H. (2010). The future of strategic planning in the public sector: Linking strategic management and performance. Public Administration Review, 70(s1), s246-s254.‏
 19. Porter, M. E. (2012). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Revista Inteligência Competitiva, 2(2).
 20. Rahmanseresht, H & Fathollahi, A (2010). Strategies and practices in parent companies. Tehran, doran publication (In Persian)
 21. Ranjbar, M & Pourkiaee, M (2014). Presenting a Suitable Model for Strategic Human Resource Management with Approach of Organizational Knowledge Creation Capability in Iranian Public Organizations. Journal of development evolution management, 16, 51-59 (In Persian)
 22. Sobhanallahi,M. A; Rahmanseresht, H & Aslibeigi, F (2012). Strategic Interaction Pattern for Holding Companies. Journal of Strategic Management Studies, 12, 15-42 (In Persian)
 23. Stacey, R., & Mowles, C. (2015). Strategic Management and Organisational Dynamics: The challenge of complexity to ways of thinking about organisations. Pearson education