نویسنده = محمدحسن مبارکی
مرور نظام‌‌‌مند مبانی نظری مدل‌های تجارت ‌اجتماعی

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 95-117

محمدحسن مبارکی؛ بابک ضیاء؛ کمال سخدری؛ مصطفی شاه‌بوداغیان


بازاریابی حسی و توسعه خدمت جدید، مورد مطالعه: بانک رسالت

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 107-122

مهران رضوانی؛ محمدحسن مبارکی؛ الهام ایران‌نژاد پاریزی