نویسنده = جهانگیر یدالهی فارسی
مفهوم‌پردازی آمیزه بازاریابی در کسب‌وکارهای فرهنگی - هنری

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 73-91

مهران رضوانی؛ محمد تقی طغرائی؛ محمد حسن مبارکی؛ جهانگیر یدالهی فارسی


مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

سید حمید خداداد حسینی؛ امیر محمد گلابی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهران رضوانی