کلیدواژه‌ها = برندسازی ملی
تدوین راهبردهای برندسازی ملی در ایران

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 31-48

ابوالفضل معصوم‌زاده زواره؛ جعفر شمسی؛ ابوالقاسم ابراهیمی