کلیدواژه‌ها = رقابت‌پذیری برند
تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 65-82

مهدی دهقانی سلطانی؛ داود فیض؛ علیرضا موتمنی؛ اسداله کردنائیج؛ عظیم زارعی