کلیدواژه‌ها = مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت روغن کِشی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 41-63

10.29252/jbmp.2021.217502.0

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ وحید نورنژادونوش