ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیامدهای هم‌رقابتی : پژوهشی آمیخته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی و اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،پردیس فارابی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی،گرایش سیاست‌گذاری بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

چکیده

هم‌رقابتی راهبردی است که در دهه‌های اخیر به‌منظور کسب، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی مورد توجه سازمانها قرارگرفته است.
هدف: هدف اصلی پژوهش ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هم‌رقابتی و پیامدهای آن است.
روش: از نظریه داده بنیاد نظام‌مند در بخش کیفی و از مدل‌سازی معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه بخش کیفی، خبرگان و مدیران ارشد بانکی و در بخش کمی، جامعه آماری مدیران، روسا و کارشناسان و کارکنان ارشد بانک سپه بودند. روش نمونه‌گیری بخش کیفی، هدفمند و گلوله برفی (33 نفر) و در بخش کمی به‌صورت خوشه‌ای و ساده بود (368 نفر).
یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل کیفی داده‌های مصاحبه‌ها، مدل هم‌رقابتی در صنعت بانکداری ایران ارائه گردید. یافته‌های آزمون کمی، مدل پژوهش را تأیید نمودند. یافته‌ها نشان داد که چالشهای صنعت بانکداری (شرایط علی) بر میل به هم‌رقابتی تأثیر معناداری دارند. یافته‌ها تأثیر میل به هم‌رقابتی، عوامل زمینه‌ای (محیط اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی-قانونی و فناوری) و عوامل مداخله‌گر (منابع، ساختار سازمانی، فناوری، فرهنگ‌سازمانی، منابع مالی، مدیریت‌ارشد و سیاست‌های کلان) بر راهبردهای
هم‌رقابتی و تأثیر این راهبردها بر پیامدهای حاصل را تأیید کردند.
نتایج: در راستای حفظ و ارتقاء جایگاه و کسب رضایتمندی مشتریان بانک‌ها می‌توانند با کسب شناخت صحیح و مدیریت عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و اجرای راهبردهای هم‌رقابتی، بستر مناسبی را برای بهره‌مندی از همکاری با رقبای خود در محیط رقابتی حاکم و پیامدهای اتخاذ راهبردها فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Factors Affecting the Coopetition Formation and Consequences: A Mixed Research

نویسندگان [English]

  • Morteza soltani 1
  • Asadollah Kordnaeij 2
  • Hamid Reza Irani 3
  • Narges Hasanbeygi 4
1 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, College of Farabi
2 Professor in Business management, Faculty of management, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Assistant Professor in Business Management, Farabi Campus, University of Tehran
4 PhD Candidate of Business policy, Farabi Campus, University of Tehran, Qom
چکیده [English]

Coopetition is a strategy which considered by many organizations in the last decades to gain, maintain and improve the competitive position.
Objective: The main purpose of this study is to present a model of factors affecting the formation of coopetition and its consequences.
Method: Systematic grounded-theory was used in the qualitative part and Structural Equation Modeling was used in the quantitative part. The qualitative sector study population was banking experts and senior managers, and in the quantitative sector, the statistical population was managers, bosses, experts and senior staff. The sampling method in qualitative part is targeted and snowball (33 people) and in the quantitative part it is clustered and simple (368 people).
Findings After qualitative analysis of interview data, a coopetiton model in the Iranian banking industry was presented. Quantitative test findings confirmed the research model. Findings showed that the challenges of the banking industry (causal conditions) have a significant effect on the Coopetition Tendency. Findings confirmed the effect of the Coopetition Tendency, underlying factors (economic, social-cultural, political-legal and technological environment) and intervening factors (human resources, organizational structure, technology, organizational culture, Financial resources, senior management, and macro-policies) on Coopetition strategies and the impact of these strategies on consequences.
Results: In order to maintain and improve the position and gain customer satisfaction, banks can gain a proper platform to benefit from cooperation with their competitors in a competitive environment and the consequences of adopting strategies by gaining correct knowledge and managing the factors affecting the formation and implementation of coopetition strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coopetition
  • Banking Industry
  • Coopetition Tendency
  • Challenges of the Banking Industry
  • Grounded Theory