ارائه مدل پاسخ‌های استراتژیک، اقتضایی و سریع به بحران با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشگاه حضرت معصومه (س)

چکیده

هدف: از گذشته تا‌کنون، شرکت‌ها دائماً با بحران‌های مختلفی روبرو شده‌اند که تهدید‌کننده‌ی بقا و پایداری آن‌ها بوده‌ است. در حال حاضر نیز، بحران‌هایی چون رکود اقتصادی و پاندمی جهانی کووید 19، عمیقاً بر توسعه اقتصادی و بقای شرکت‌ها تأثیر گذاشته و آن‌ها را مجبور به واکنش نموده است. ازاین‌رو هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل پاسخ‌های استراتژیک، اقتضایی و سریع به بحران است.
روش: در پژوهش حاضر به‌منظور دستیابی به هدف اصلی، ابتدا با روش پژوهش کیفی فراترکیب، تمامی شاخص‌ها‌، مفاهیم و مقوله‌های پاسخ‌های استراتژیک، اقتضایی و سریع به بحران شناسایی و سـپس میـزان اهمیت و اولویت هر یک از آن‌ها با روش کمـی آنتروپـی شـانون تعیین شد.
یافته‌ها: پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، پاسخ‌های استراتژیک، اقتضایی و سریع مربوطه در 119 شاخص، 27 مفهوم و 10 زیر مقوله شناسایی و دسته‌بندی شدند. همه این موارد در چهار مقوله اصلی حفظ وضع موجود، بهبود و تحول، عقب‌نشینی و خروج جاگذاری شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج آنتروپی شانون مهم‌ترین محرک‌ در دسته‌ی بهبود و تحول،"بازاریابی استراتژیک"؛ در دسته‌ی حفظ وضع موجود، "پذیرش مسئولیت بحران"؛ در دسته‌ی عقب‌نشینی، "مدیریت مالی" و در دسته‌ی خروج "واگذاری" است. پژوهش حاضر بینش عمیقی از ادبیات موجود درزمینه‌ی مدیریت بحران از طریق شناسایی پاسخ‌های استراتژیک، اقتضایی و سریع در شرایط بحرانی ارائه می‌دهد که شرکت‌ها می‌توانند در جهت گذار از بحران‌ها از آن استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Strategic, Contingent and Fast Responses to Crisis Using a Meta‐Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Talari 1
  • Mina Khoshroo 2
1 (Assistant Professor Hazrat-e Masoumeh University (HMU
2 Hazrat. e Masoumeh university
چکیده [English]

Objective: From the past until now, businesses have been constantly faced various crises that have threatened their survival and sustainability. Currently, the Covid-19 global pandemic has profoundly affected economic development and the survival of businesses, forcing them to react. Therefore, the main purpose of this study is to provide a model of strategic, contingent, and fast responses to the crisis.
Methodology: First, by Meta‐synthesis qualitative research method, all indicators, concepts, and categories of strategic, contingent, and fast responses to the crisis were identified. Then, the importance and priority of each of the proposed factors have been determined based on the content analysis approach using Shannon's entropy method.
Findings: After analyzing the data, the relevant strategic, contingent, and fast responses were identified and categorized into 119 indicators, 27 concepts, and 10 subcategories. All of these were categorized into four categories: Maintain the status quo, improvement and Transformation, retrenchment, and exit from the Corona crisis.
Conclusion: The results showed that the most important driver in the category of improvement and Transformation, "strategic marketing"; in the category of Maintaining the status quo, "accepting responsibility for the crisis"; in the category of retrenchment is "financial management" and in the category of exit is "transfer". The present study provides an in-depth insight into the existing literature on crisis management by identifying strategic, contingent and fast responses to crisis situations that companies can use to overcome crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis
  • Crisis Management
  • Strategic Response to Crisis
  • Meta‐synthesis
  • Shannon Entropy