نقش خوشه های صنعتی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در دستیابی به تولید در کلاس جهانی "مطالعه موردی: خوشه طلای تهران"

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بنگاه های کوچک و متوسط، به علت محدودیت های و موانع ذاتی شان، از توان تولیدی بالا برای حضور در کلاس جهانی برخوردار نیستند. این امر باعث ایجاد چالش ها و مشکلاتی برای این بنگاه ها برای حضور در رقابت های جهانی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش خوشه صنعتی (در اینجا طلاسازی) در توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط برای دستیابی به مزیت رقابتی مستمر در زمینه هایی مثل کیفیت، هزینه و انعطاف پذیری (تولید در کلاس جهانی) می باشد. تأثیرات خوشه صنعتی بر بنگاه های درون آن را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: عوامل ساختاری (مزیت های بیرونی) و عوامل توسعه ای طبق نتایج تحقیق، رابطه عوامل خوشه (عوامل ساختاری و توسعه ای) و تولید در کلاس جهانی، مثبت و معنادار می باشد؛ به این معنا که با با افزایش عوامل تأثیرگذار خوشه بر بنگاه های طلاسازی، دستیابی به تولید در کلاس جهانی نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها