تأثیر اینرسی دانش و شدت کارآفرینی بر عملکرد برند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار، دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول).

2 ** استادیار، دانشگاه خوارزمی..

چکیده

     درک یک مدیر از محیط، ظرفیت تأثیرگذاری بر راهبرد­ها و رفتارهای سازمانی مختلفی را دارد؛ به‌خصوص ادراک­هایی که محرک رویکردهای یادگیری سازمانی و کارآفرینی مبتنی بر راهبرد بازاریابی است. سازمان­هایی که در یک محیط رقابتی فعالیت می­کنند، تمایل دارند روش­های نوآورانه­ای را برای اجرای فعالیت­های ایجادکننده ارزش دنبال کنند که مستلزم توسعه قابلیت­های یادگیری است. مبنای یادگیری، دانش است. هنگام مواجه با مشکل­ها، افراد برای دستیابی به راهکار معمولاً به دانش و تجربه گذشته خود رجوع می­کنند. این راهبرد حل مشکل روتین، «اینرسی دانش» نام دارد. هدف پژوهش حاضر مفهوم­سازی اینرسی دانش و شدت کارآفرینی و بررسی تأثیر این عوامل بر عملکرد برند سازمان است. این پژوهش با رویکردی ترکیبی عوامل درون­سازمانی و برون­سازمانی مؤثر بر عملکرد برند سازمان را بررسی کرده است. به این منظور از میان سازمان­های فعال در صنعت فناوری اطلاعات، 210 نمونه بر اساس تعریف جکسون و به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است و از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری نشان داد که نوآوری سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی در سه بُعد یادگیری متمرکز بر بازار، یادگیری متمرکز بر رابطه و یادگیری متمرکز داخلی، نقش میانجی را در ارتباط میان اینرسی دانش و شدت کارآفرینی با عملکرد برند ایفا می­کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. Adams, M. E., Day, G. S. & Dougherty, D. (1998). Enhancing new product development performance: an organizational learning perspective. The Journal of Product Innovation Management, 15, 403–422.
 2. Agarwal, S., Erramilli, M. K. & Dev, C. S. (2003). Market orientation and performance in service firms: role of innovation. Journal of Service Marketing, 17, 68 –82.
 3. Azizi, Sh., Gharecheh, M. & Sattar, V. (2011). A model to explain the effective factors of brand performance in the food Industry. Journal of Business Management, 3(10), 115-126. (In Persian)
 4. Barringer, B. R. & Ireland, R. D. (2008). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 5. Cooper, L. G. (2000). Strategic marketing planning for radically new products. Journal of Marketing, 64, 1 – 16.
 6. Ferna´ndez-Mesa, A., Alegre, J. (2015). Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining the interplay of organizational learning and innovation. International Business Review, 24, 148–156.
 7. Garcia-Morales, V. J., Jimenez-Barrionuevo, M. M., Gutierrez-Gutierrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of Business Research, 65, 1040–105.
 8. Gholipoor, A. & Siyavoshi, Z. (2011). Considering the effect of organizational learning on reducing customer dissatisfaction. Journal of Business Management Vision, 10(8), 65-77. (In Persian)
 9. Hu, B. (2014). Linking business models with technological innovation performance through organizational learning. European Management Journal, 32, 587–595.
 10. Kordnaeej, A. A., Danayi Fard, H., Delkhah, J. & Aghaziyarati, M. (2013). Strategic renewal: investigating the role of organizational learning. Journal of Business Management Vision, 12(15), 37-57. (In Persian)
 11. Liao, S. H. (2002). Problem solving and knowledge inertia. Expert Systems with Applications, 22, 21–31.
 12. Liao, S. H., Feib, W. C. & Liub, C. T. (2008). Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation. Technovation, 28, 183–195.
 13. Nik Raftar, T., Talebi, K. & Saeed Arani, F. (2015). Considering the relationship between organizational innovation and performance with marketing innovation mediator (Case study: small and medium businesses in the textile Industry of Kashan). Journal of Business Management, 7(2), 486-500. (In Persian)
 14. Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledgecreation. Organization Science, 15, 14–37.
 15. Prakash, D., Jain, S. & Chauhan, K. (2015). Entrepreneurial intensity in relation to presence of entrepreneurship development cell: A study of institutes offering professional courses in national capital region Delhi, India. International Journal of Management Education. 13, 95–105.
 16. Rezvani, M. & Vahed VahdatKar, M. (2014). Studying antecedents of corporate entrepreneurship strategy, Case study: Tehran Municipality. Journal of Business Management Vision, 13(10), 161-183. (In Persian)
 17. Tavassolia, S. & Karlsson, C. (2015). Persistence of various types of innovation analyzed and explained. Research Policy, 44, 1887–1901.
 18. Weerawardena, J. & O’Cass, A. (2004). Exploring the characteristics of the market-driven firms and antecedents to sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management, 33, 419– 428.
 19. Weerawardena, J., McColl-Kennedy, J. R. (2002). New Service Development and Competitive Advantage: A Conceptual Model. Australasian Marketing Journal, 10, 13-23.
 20. Weerawardenaa, J., O’Cassb, A. & Julian, C. (2006). Does industry matter? Examining the role of industry structure and organizational learning in innovation and brand performance. Journal of Business Research, 59, 37 – 45.
 21. Xie, X., Fanga, L., Zeng, S. & Huo, J. (2015). How does knowledge inertia affect firms product innovation?. Journal of Business Research, 69, 1615–1620.
 22. Yang, D., Sonmez, M., Li, Q. & Duan, Y. (2015). The power of triple contexts on customer-based brand performance—A comparative study of Baidu and Google from Chinese netizens’ perspective. International Business Review, 24, 11–22.
 23. Ying-Pin, Y. (2014). Exploring the impacts of employee advocacy on job satisfaction and organizational commitment: Case of Taiwanese airlines. Journal of Air Transport Management, 36, 94-100.