نویسنده = وحید خاشعی ورنامخواستی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت روغن کِشی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 41-63

10.29252/jbmp.2021.217502.0

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ وحید نورنژادونوش


2. مدلی برای شبکه ارزش در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397

حسین رحمان سرشت؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ شهرام خلیل نژاد؛ نرگس شیخی