نویسنده = وحید خاشعی ورنامخواستی
ارائه مدل کنترل راهبردی در صنعت روغن کِشی

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 41-63

10.52547/jbmp.19.43.41

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ وحید نورنژادونوش


مدلی برای شبکه ارزش در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 35، آذر 1397

حسین رحمان سرشت؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ شهرام خلیل نژاد؛ نرگس شیخی