نویسنده = حسن دانایی فرد
نوسازی راهبُردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 31-48

اسدا... کردنائیج؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه؛ مهدی آقازیارتی


ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

جلیل دلخواه؛ اصغر مشبکی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خدادادحسینی