نویسنده = ابوالقاسم ابراهیمی
ارائه مدل اثربخشی استراتژی بازاریابی تأثیرگذار در بستر اینستاگرام

دوره 20، شماره 46، مرداد 1400، صفحه 113-141

10.52547/jbmp.20.46.113

رضا رستگاری؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ علیرضا امینی


عوامل مؤثر بر قصد برندگریزی از طریق نگرش مشتری به برندگریزی با تأکید بر برندهای چینی

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 69-85

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی


شناسایی و طبقه بندی ویژگی های فروشندگان لوازم خانگی بر اساس نظر مشتریان

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 107-122

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی


تدوین راهبردهای برندسازی ملی در ایران

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 31-48

ابوالفضل معصوم‌زاده زواره؛ جعفر شمسی؛ ابوالقاسم ابراهیمی