نویسنده = سید محمد اعرابی
رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های عملیاتی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 125-140

علی حیدری؛ علی دیواندری؛ سید محمد اعرابی؛ نادر سید کلالی


تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تأثیر آن بر عملکرد پروژه

دوره 14، شماره 22، خرداد 1394، صفحه 49-67

هانی اربابی؛ حسن دانایی‌فرد؛ محمدحسین صبحیه؛ سید محمد اعرابی