کلیدواژه‌ها = سفر مشتری
ارائه چارچوب نقاط تماس در سفر خرید چند کاناله پوشاک مصرف کنندگان خانم جوان

دوره 22، شماره 56، اسفند 1402

10.48308/jbmp.2024.234517.1579

مجتبی کریمیان؛ حمیدرضا ایرانی؛ علی اکبر جعفری؛ اسداله کردنائیج؛ حمیدرضا یزدانی