تأثیر ارزیابی و نگرش به محصول بر تصویر برند کشور مبدأ و تمایل به سفر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار، دانشگاه مازندران.

2 *** کارشناس ارشد، دانشگاه مازندران.

چکیده

 چکیده     پیش­فرض­های گذشته بر این فرض استوار است که تأثیر کشور مبدأ به‌عنوان یک پدیده بازاریابی تنها به رابطه کشور و واردات محصولات مربوط بوده، ‌در‌حالی‌که اخیراً  مورد‌نقد قرار گرفته است. امروزه پژوهشگران حوزه بازاریابی خدمات و محصولات و حوزه بازاریابی گردشگری موضوع جدیدی مبنی بر تأثیر تصویر برند کشور مبدأ بر جذب گردشگر را مطرح کرده­اند؛ به این معنا که محصولات و برندهای ساخته‌شده در یک کشور چگونه می­توانند موجب جذب گردشگران خارجی شوند؛ از این­رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارزیابی محصول بر تمایل به سفر از طریق متغیرهای نگرش محصول و تصویر برند کشور مبدأ پرداخته است. جامعه آماری شامل 450 نفر از مصرف­کنندگان محصولات برندهای کشور آلمان در استان مازندران است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای جمع­آوری داده‌ها پرسشنامه به‌کار رفت و برای بررسی روابط علّی میان متغیرها از الگوی­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار Smart PLS 2 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی محصول تأثیر مثبتی بر نگرش محصول (باور کشور، تعامل مطلوب و احساسات افراد) دارد؛ همچنین نگرش محصول بر ابعاد تصویر کشور مبدأ (باور کشور، تعامل مطلوب و احساسات افراد) تأثیر مثبت و معناداری داشت. در نهایت، تعامل مطلوب تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به سفر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmed, S., & D’Astous, A. (2015). Canada Taiwan differences in product-country perceptions. International Journal of Commerce and Management, 25(1), 38-51.
 2. Carter, L. L., Jr. (2009). Consumer receptivity of foreign products: The roles of country of-origin image, consumer ethnocentrism and animosity. Old Dominion University. Unpublished PhD dissertation. Case study of Marinha Grande Mglass. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 1(2), 101-111.
 3. Chattalas, M., Kramer, T., & Takada, H. (2008). The impact of national stereotypes on the country of origin effect, A conceptual framework. International Marketing Review, 5(1), 54-74.
 4. Chen, C. Y., Mathur, P., & Maheswaran, D. (2014). The effects of country-related affect on product evaluations. Journal of Consumer Research, 41(4), 1033-1046.
 5. Chen, L. J., & Chen, J. S. (2011). The motivations and expectations of international volunteer tourists: a case study of “Chinese Village Traditions”. Tourism Management, 32(2), 435-442.
 6. Davari, A. & Rezazadeh, A. (2013). Structural Equation Modeling with PLS Software. Tehran: Publication of the SID. (In Persian).
 7. Elliot, S., Papadopoulos, N., & Kim, S. S. (2010). An integrative model of place image: exploring relationships between destination, product, and country images. Journal of Travel Research, 50(5), 520-534.
 8. Emami, A., Ranjbaran, B., & Fathi, S. (2015). Perceived Image of a Country and Its Influence on Tourist's Intention. New Marketing Research, 4(3), 133-148. (In Persian).
 9. Fornell, C. & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 10. Gertner, D., & Kotler, P. (2002). Country as brand, product, and beyond: a place marketing and brand management perspective. Journal of Brand Management, 9(4-5), 249-262.
 11. Hamidizade, M. R., Gharacheh, M., Hadizade Moghadam, A., & Salimpourm S. (2015). Influence Explaination of Word of Mouth on Tourists' Destination Image, Business Management Perspective, 14(23), 49-67. (In Persian).
 12. Heslop, L. A., & Papadopoulos, N. (1993). But who knows where or when: reflections on the images of countries and their products. In N. Papadopoulos, & L. Heslop (Eds.), Product-country images: Impact and role in international marketing (pp. 39-75). New York: International Business Press.
 13. Kameli. A., Yazdani, H., & Seyedamiri, N. (2015). The impact of country of origin image and marketing efforts in the retail brand equity, Business Management Perspective, 14(24), 79-96. (In Persian).
 14. Kang, M., & Yang, S.-U. (2010). Comparing effects of country reputation and the overall corporate reputations of a country on international consumers' product attitudes and purchase intentions. Corporate Reputation Review, 13(1), 52-62.
 15. Kazemi, A., Ghafari, M., Konjkav Monfared, A. R., & Taslimi, A. (2015). Studying the Effect of Tourism Destinations Attachment on the Satisfaction and Loyalty of Tourists (Case Study: Domestic Tourists who Visited Isfahan), Tourism Planning and Development, 4(12), 34-51. (In Persian).
 16. Kotler, P., Haider, D. H., & Rein, I. (1993). Marketing places e Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press.
 17. Knight, G. A., & Calantone, R. J. (2000). A flexible model of consumer country-of-origin perceptions: a cross-cultural investigation. International Marketing Review, 17(2), 127-145.
 18. Laroche, M., Papadopoulos, N., Heslop, L. A., & Mourali, M. (2005). The influence of country image structure on consumer evaluations of foreign products. International Marketing Review, 22(1), 96-115.
 19. Lee, S., Lee, J. H., & Garrett, T. C. (2013). A study of the attitude toward convergent products: a focus on the consumer perception of functionalities. Journal of Product Innovation Management, 30(1), 123-135.
 20. Nadeau, J., Heslop, L., O'Reilly, N., & Luk, P. (2008). Destination in a country image context. Annals of Tourism Research, 35(1), 84-106.
 21. Najafi, F., & Kheiry, B. (2012). Investigating the Impact of Country of Origin on Customer Behavior: Investigation of the Moderating Roles of Product Involvement and Product Familiarity on Product Evaluation and Customer Behavioral Intentions, Marketing Management, 17, 37-60. (In Persian).
 22. Nyaupane, G. P., Paris, C. M., & Teye, V. (2011). Study abroad motivations, destination selection and pre-trip attitude formation. International Journal of Tourism Research, 13(3), 205-217.
 23. Papadopoulos, N., & Heslop, L. (2002). Country equity and country branding: problems and prospects. Journal of Brand Management, 9(4/5), 4-5.
 24. Papadopoulos, N., Heslop, L. A., & Bamossy, G. (1990). A comparative image analysis of domestic versus imported products. International Journal of Research in Marketing, 7(4), 283-294.
 25. Ryu, J., Decosta. P., & Andehn M. (2016). From branded exports to traveler imports: Building destination image on the factory floor in South Korea. Tourism Management, 11(52), 298-309.
 26. Seiied Abbaszadeh, M M., Amani Saribigloo, J., Khezri Azar, H., & Pashavi, Q. (2012). An Introduction to Structural Equation Modelling with PLS Approach and Its Application in Behavioral Researchers Using SmartPLS, VisualPLS, and PLS-Graph. Urmia: Urmia University. (In Persian).
 27. White, C. L. (2012). Brands and national image: an exploration of inverse country of- origin effect. Place Branding and Public Diplomacy, 8(2), 110-118.
 28. Zabkar, V., Brencic, M., & Dmitrovic, T. (2010). Modeling perceived quality, Visitor satisfaction and behavioral intentions at the destination level. Tourism Management, 31, 537-546.
 29. Zeugner-Roth, K. P., & Diamantopoulos, A. (2009). Advancing the country image construct. Journal of Business Research, 62(7), 726-740.