نویسنده = شهرام خلیل نژاد
مدلی برای شبکه ارزش در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 35، آذر 1397

حسین رحمان سرشت؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ شهرام خلیل نژاد؛ نرگس شیخی