نویسنده = شهرام خلیل نژاد
تعداد مقالات: 3
2. مدلی برای شبکه ارزش در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397

حسین رحمان سرشت؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ شهرام خلیل نژاد؛ نرگس شیخی