نویسنده = علی صنایعی
توسعه الگوی ارزش ویژه برند خدمات بانکداری: موردمطالعه شعب بانک سپه

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 31-48

پری احدی؛ علی صنایعی؛ علی شائمی


بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

علی صنایعی؛ مهدی پورمصطفی خشکرودی؛ امیرمهدی قاضی فرد؛ محمدعلی نصیرزاده