کلیدواژه‌ها = یادگیری سازمانی
تأثیر اینرسی دانش و شدت کارآفرینی بر عملکرد برند

دوره 15، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 45-62

بهاره اصانلو؛ سهیلا خدامی


نوسازی راهبُردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 31-48

اسدا... کردنائیج؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه؛ مهدی آقازیارتی


ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

شمس الدین ناظمی؛ سعید مرتضوی؛ حسن جعفریانی