کلیدواژه‌ها = مشتری گرایی
طراحی و تبیین الگوی عدالت محور وفاداری به نام تجاری در شعب بانک تجارت شهرستان یزد

دوره 12، شماره 14، خرداد 1392

سیدمحمد طباطبایی نسب؛ امیررضا کنجکاومنفرد؛ علیرضا سروش محمدآبادی؛ سیدمسعود حکاکی


بررسی رابطه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 10، شماره 7، شهریور 1390

حمید رضا یزدانی؛ علی زارع میرک آباد؛ محمد حسین نصیری؛ مهدی اسد نژاد


مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

هاشم آقازاده؛ مینا مهرنوش