کلیدواژه‌ها = عملکرد
تأثیر بازار‌گرایی، منابع مبتنی بر دانش و دارایی‌های شهرت بر عملکرد بانک‌ها

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 141-158

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ مرضیه علی پور


الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش

دوره 11، شماره 10، خرداد 1391

شهریار عزیزی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ احمد روستا


نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1389

علی رضا معطوفی؛ کیهان تاجدینی؛ حسنعلی آقاجانی؛ کیوان تاجدینی


ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

شمس الدین ناظمی؛ سعید مرتضوی؛ حسن جعفریانی