کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف کننده
نظریه های ضمنی روانشناسی مصرف کننده و نقش الگوهای ذهنی در بازاریابی

دوره 21، شماره 50، تیر 1401، صفحه 13-42

10.52547/jbmp.21.50.13

راضیه زیلایی؛ محمد علی بابایی زکلیکی


بررسی نقش سبکهای تصمیم گیری مصرف کننده بر فرآیند خرید در میان بانوان شاغل

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 49-66

منیژه قره‌چه؛ الهام السادات میرهاشمی


طراحی شبکه عصبی جهت انتخاب راهبردهای بازاریابی اینترنتی

دوره 10، شماره 6، خرداد 1390

سیدرضا سید جوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ حمید اسفیدانی


سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

نسرین جزنی؛ شهریار عزیزی؛ عسگر حلوایی