کلیدواژه‌ها = هویت برند
ارائه مدل هویت برند و عوامل مؤثر بر آن: مورد‌کاوی صنعت ارتباطات داده

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397

محمد رحیم اسفیدانی؛ علی حاجی محمد علی


طراحی مدل هویت برند در صنعت بانکداری ایران

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397

زهرا برزگرترمی؛ سید مهدی جلالی؛ فریز طاهری کیا