کلیدواژه‌ها = قابلیت‌های پویا
رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های عملیاتی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 125-140

علی حیدری؛ علی دیواندری؛ سید محمد اعرابی؛ نادر سید کلالی


شناسایی و ترکیب قابلیت‌های سازمانی در موفقیت رقابتی صنعت نوشیدنی

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 51-67

محمد علی شاه حسینی؛ محمد هادی رنجبر؛ مسعود کیماسی


نقش قابلیت‌های پویا در خلق مزیت رقابتی

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 107-122

10.29252/jbmp.12.16.107

محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده